Enstitü Görev Alanı

Merkezin asli görevi, geliştirilen her türlü tarımsal teknolojilerden GAP Bölgesi dâhil, görev bölgesi içindeki illere uygun olanları belirlemek, uyarlamak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla, tüm araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar, ortak ve tek başına projeler geliştirir ve yürütür.

Ülkesel Görev Alanı: Ülkenin Tamamı

Bölgesel Görev Alanı:
GAP illeri olan Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman illeri ile Malatya, Elazığ illerinin sulu tarım alanlarıdır.

Ülkesel Görevleri:

 1. Ülkenin tamamında ve tüm ürünlerde geliştirilen teknolojileri ve çeşitleri takip ederek GAP  Bölgesi   başta  olmak   üzere,   görev  alanındaki  tüm  illere  uygun  olanları belirlemek, uyarlamak ve yaygınlaştırmak,
 2. Diğer araştırma kuruluşları ile görev alamna uygun teknoloji ve çeşitleri geliştirme konulannda projeli ortak çalışmalar yürütmek,
 3. Ülkenin tamamında ve tüm ürünlerde geliştirilen teknolojilerden bölgeye uygun olduğu belirlenenlerin bölge çiftçisine tanıtılması konusunda ilgili uzmanları bölgeye getirerek eğitim verilmesini sağlamak,
 4. Çalıştığı tüm konularda projeli olmak kaydı ile benzer konularda çalışan enstitülerle materyal değişimi yapmak,
 5. Bakanlıkça verilen ilave görevleri yerine getirmek,

Bölgesel Görevleri:
Asli görevini yerine getirmek için;

 • Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Soya, Pamuk, Kolza, vb)
 • Tahıllar (Makarnalık, Ekmeklik Buğday, Mısır, Sorgum, sorgumxsudanotu vb)
 • Yem Bitkileri (Yonca, Korunga, Fiğ, Üçgül, Çimler, Buğdaygil yem bitkileri vb)
 • Yemeklik Tane Baklagiller (Nohut, Kırmızı Mercimek, Kuru Fasulye, Bakla vb),
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler,
 • Çayır Mera Islah ve Yönetimi
 • Bahçe Bitkileri (tropik ve sub-tropikler dahil olmak üzere meyve,    bağ, zeytin ve sebzelerin tamamı)
 • Süs bitkileri (doğal süs bitkileri dahil) gibi Bitkiler ve konularda ilgili enstitülerle işbirliği yaparak;
  1. Genetik kaynakların muhafazası
  2. Kaynak materyal geliştirme, ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmaları
  3. Bitki koruma ve hastalıklara dayanıklılık
  4. Sosyo - Ekonomi
  5. Eğitim ve yayım alanlarında faaliyet yürütür.​​
​Toprak ve su k​aynakları konusunda ise görev bölgesinde aşağıdaki faaliyetleri yürütür:
 1. Havzaların hidrolojik davranışlarının belirlenmesi ile su depolama yatırımları ve sulu tarım i​çin altyapının yararlılığının ve verimliliğinin arttırılması,
 2. Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmesi,
 3. Toprak   ve   su   kaynaklarının   erozyon   etkilerinden   korumak   için   ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi,
 4. Sulama ve Drenaj sistem ve şebekelerinin projelenmesi, işletilmesi ve yönetilmesi için uygun teknolojiler geliştirilmesi, su kullanım etkinliğinin arttırılması,
 5. Tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş arazilerin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi için uygun ve ekonomik ıslah yöntemlerinin belirlenmesi,
 6. Kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji vesulama programlarının oluşturulması,
 7. Düşük nitelikli sulama suları​nın yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi,
 8. ​​Sulama suyu kirlilik etmenlerinin belirlenmesi ve kirliliğin giderilmesi.
''