Bitki Sağlığı

Bitki Sağlığı Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

Bitki Sağlığı Bölüm Başkanlığı birimleri; ülke ve bölge tarımının ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ve tarımsal işletmelerin bitki koruma ile ilgili problemlerini çözmeye yönelik olarak, araştırma projeleri hazırlamak, bunları uygun analiz yöntemleri kullanarak ulusal ve uluslararası standartlarda yürütmek, araştırma sonuçlarını yayınlamak, ilgili karar alıcı birimleri ve bölge çiftçisini bilgilendirme çalışmaları yapmaktır. Buna göre öncelikli çalışma konuları şu şekildedir: 

 

  1. Bölgedeki mevcut Bitkisel üretim potansiyelinde sorun teşkil eden Bitki hastalıkları, zararlıları ve yabancı otlar ile ilgili tarımsal politikaların belirlenmesi ve gelecek politikalara yön vermek amacıyla araştırma projeleri üretmek,  
  2. Bölge çiftçisinin tarımsal üretimde karşılaştıkları Bitki Koruma sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlara yönelik projeler geliştirerek çözüm önerilerinde bulunmak, 
  3. Tarımsal üretimde etkinlik analizi, karşılaştırmalı analizler vb. yapmak, 
  4. Tarımsal projelerin fayda/maliyet analizleri ile kolay ve kullanılabilir tekniklerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,  
  5. Yeni teknoloji ve araştırmalardan elde edilen sonuçların üreticilere ulaştırılmasında tarımsal eğitim ve yayım konularında çalışmalar yapmak, ayrıca diğer birimler tarafından bu konuda yürütülen veya hazırlanarak yürütülecek projelerde görev almak, 
  6. Fitopatoloji, Entomoloji ve Herboloji ile ilgili araştırma projeleri yürütmek,
  7. Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Birinci öncelikli çalışma konuları: 

Enstitünün bitki koruma alanındaki çalışmalarını günün şartlarına göre düzenlemek, çalışma konuları ile ilgili veri bankasının oluşturulması, elde edilen bilgi ve teknolojilerin yayın ve yayım araçları ile ilgili kesimlere aktarılması. 

İkinci öncelikli çalışma konuları:

Enstitünün çalışma alanlarına giren konularda, bitki sağlığı ve korunması bazında araştırmalar yapmak ve projeleri uygulamaya yönlendirmek, 

Bölümün Misyonu:

Enstitünün görev alanındaki bölgelerde, Bitkisel üretimde ekonomik kayba yol açan her türlü zararlı organizma (zararlı böcekler, bitki hastalıkları ve yabancı otlar) ile mücadeleye yönelik ülke ve bölge ihtiyaçlarını gözeterek uygulanan ve uygulanması düşünülen konularda araştırma projelerini yapmaktır. Ayrıca bölge üreticisinin Bitki Sağlığı konusunda yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olmak ve ihtiyaç duyulduğunda bitki sağlığı ile ilgili teknik elemanlara veya üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri yürütmektir.

Bölümün Vizyonu: 

Bilimsel metotları kullanarak bitki koruma ile ilgili bölgesel ve ülkesel problemleri çözmeye yönelik; araştırma birimleri ve diğer kamu-özel kuruluşları ile işbirliği içinde, bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen, konusunda üzerine düşen görevleri yürütebilen, takım ruhuna sahip, kaynakları verimli kullanabilen bir bölümü oluşturmaktadır. ​


BİTKİ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ PROJELERİ


BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI

Devam Eden Proje:

TAGEM-BS-13 /09-03 /02-06/  GAP Bölgesi Biberlerinde Fungal Kökenli Kök Çürüklük Etmenleri, Etkin Patojenin Moleküler Karakterizasyonu ve Mikoriza (Glomus spp.) ile Mücadele İmkanlarının Araştırılması

Proje Lideri: Zir. Yük. Müh. Ayşin BİLGİLİ

Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. M. Ertuğrul GÜLDÜR (Danışman)

Proje Yılları: 2014-2017

Proje Bütçesi: 40.000 TL       ​


YABANCI OT ARAŞTIRMALARI

Devam Eden Proje:

TAGEM-BS-13 /12-01 /04-01/ Şanlıurfa İli Buğday, Mısır, Pamuk ve Mercimek Üretim Alanlarındaki İstilacı Bitkilerin Belirlenmesi ve Mücadelesi

Proje Lideri:  Dr. Z. Filiz ARSLAN

Yardımcı Araştırıcılar: Zir. Yük. Müh. Ayşin BİLGİLİ,

                                   Zir. Yük. Müh. Ayçin AKSU ALTUN

Proje Yılları: 2014-2016

Proje Bütçesi: 18.000 TL


Yeni Proje:

Şanlıurfa İli Mercimek Tarlalarında Sorun Olan Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)'ın ACCase Grubu Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti ve Haritalanması

Proje Lideri:  Dr. Z. Filiz ARSLAN

Proje Yılları: 2015-2018

Proje Bütçesi: 38.000 TL

ÜLKESEL PROJE ADI: Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılığın Tespiti, Haritalanması ve Yönetimi

Proje Koordinatörü: Dr. Ünal ASAV-ZMMAE- Ankara


DİĞER KURULUŞLAR İLE ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLEN PROJELER:

Sonuçlanan projeler: 'GAP Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliğinde ve İşleme Sanayinde Mevcut Durumun Belirlenmesi, Sorunların Tespit Edilmesi ve Gelişme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma'

Alt proje: 'GAP Bölgesinde yetiştirilen zeytinlerde sorun teşkil eden hastalık ve zararlılar'​

Proje sorumlusu: Ayşin BİLGİLİ

Proje Koordinatörü: Harran Üniv. Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Bölümü-Şanlıurfa

Destekleyen Kuruluş: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yılları: 2011-2012​


Devam Eden Projeler: GAP Bölgesi Biber Yetiştiriciliğinde Kök Çürüklük Etmenlerinin Belirlenmesi, Etkin Patojenin Moleküler Karakterizasyonu ve Mücadelesinde Mikorizanın Etkinliğinin Araştırılması ​

Proje sorumlusu: Ayşin BİLGİLİ

Proje Koordinatörü: Harran Üniv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü-Şanlıurfa

Destekleyen Kuruluş: Harran Üniversitesi- BAP Projesi

Yılları: 2014-2017

 

Devam Eden Projeler: Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi (ÜSİT-HAP)

Proje sorumlusu: Ayşin BİLGİLİ- Cemil YETKİN- Ali İLKHAN

Proje Koordinatörü: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.-Ankara

Destekleyen Kuruluş: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Yılları: 2014-2018

 


''