Yayınlar

​Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün kurulmasından günümüze kadar enstitü çalışanlarının TAGEM, TÜBİTAK proje destekli araştırma çalışmaları sonucunda Ulusal, Uluslararası (SCI) tarafından taranan makaleler ve ulusal, uluslararası sempozyumlarda sunulan poster/bildiriler aşağıda sunulmuştur. Bu çalışmalara göre 2004-2013 yılları arasında Ulusal hakemli dergilerde 23, Uluslararası hakemli dergilerde 41, ulusal ve uluslar arası sempozyum bildirileri 97 olmak üzere toplam 161 adet makale sunulmuştur.


Yıllara göre yayınlanan makale ve bildiriler


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2004)

Arabacı, M., Diler, İ., Sarı, M. 2004, Induction and synchronisation of ovulation in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, by administration of emulsified buserelin (GnRHa) and its effects on egg quality, Aquaculture, 237(2004) 475-484.


Diler, İ., Gökoğlu, N., 2004, Investigation of the sensory properties of the flesh of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W.) fed diets with astaxanthin, shrimp waste meal and pepper meal, European Food Research Technology, 219:217-222. ​

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2005)

Buke E., Z. Akpinar, B. Aytekin, H. Dereli, 2005, Spawning performance and larval rearing of Red Porgy (Pagrus pagrus L., 1758) under culture conditions. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol.22, No.3-4, p.303-309.


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2005)


Diler, İ., Hossu, B., Dilek, K., Emre, Y., and Sevgili H. 2005. Effects of natural and synthetic pigments in diets on flesh coloration and growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W.), Bamidgeh, Volume 57(3): 175-184.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2005)

Diler, İ., Özdemir, A., Arabacı, M., Emre, Y., Sevgili, H., 2005, Çipura yemlerine bazı enzim ilavesinin büyüme, yemden yararlanma ve çevre kirliliğine etkileri üzerine araştırmalar, XIII. Su Ürünleri Sempozyumu, Onsekizmart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Eylül, ÇANAKKALE​

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2006)

Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R., Uysal, R., 2006. Some Characteristics and Size of Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Population in the Lake Karamık (Afyonkarahisar/Turkey), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,6: 117-122.

Yalım, F.B. 2006. Rotifera Fauna Yamansaz Lake (Antalya) in South-West of Turkey. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 23(3-4): 395-397.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2006)

Sevgili H., Emre Y., Kanyilmaz M., Diler I., Hossu., B. 2006. Effects of mixed feeding schedules on growthperformance, body composition, and nitrogen- and phosphorus balance in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Acta Ichthyol. Piscat. 36 (1): 49.55.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2006)

Balık, İ., Çubuk , H.,Özkök, R., UysalR. 2006. Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığı: Sudak Balığının (Sander lucioperca(Linnaeus, 1758))  Aşılandığı 1950'li Yıllardan Günümüze Değişimler. 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya.

Çubuk, H., Balık, İ., Özkök, R., Uysal, R. 2006. Karamık Gölü'ndeki (Afyonkarahisar/Türkiye) Turna Balıklarının (Esox Lucius L., 1758) Beslenmesi. 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya.

Çubuk, H., Balık, İ., (Apaydın) Yağcı, M., Çınar, Ş., 2006. Beyşehir Gölü'ne sonradan aşılanan yeni balık türlerinin göl ekosistemi üzerine etkileri, Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksek Okulu, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, pp. 285-289, Beyşehir/Konya/Türkiye.

Emre, Y., Sümer, Ç., Diler, İ., Kocakaya, S. 2006. Balıklandırma Çalışmalarının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya.

Emre Y, Kanyılmaz M.,Sevgili,H., Emre, N., 2006. Ülkemizde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının Ana Sorunları Ve Yeniden Planlama Gereksinimleri.1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,Antalya.

Sümer Ç., Emre, Y., Tekşam, İ., Ertekin H. 2006. Japonya Karasularında Stok Artırım Çalışmaları; Mürekkep Balıklarının Markalanmasında Kullanılan Metodlar 1.Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,Antalya.​

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2007)

Özdemir, S., Erdem, Y. ve Sümer, Ç., 2007. Dip Paraketasında Kullanılan İki Farklı Yemin Balık Davranışları ve Av Verimi Yönünden Karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi Sayı 3, Manisa, 177-182s.

Sümer, Ç., Özdemir, S., Erdem, Y., 2007. Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) Seçicilik Hesaplanması.. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 192 (2007).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2007)


Aydın, M. 2007. Ege Denizi'ndeki Ticari Deniz Süngerleri Stoklarının Verimliliğinin Araştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):240.

Aydın, M., Düzgüneş, E. 2007. Bodrum Yarımadasında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçiciliği. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):456-466.

Aydın, M., Tamer, F.Y.,  Uysal, R., Ve Kiştin, F. 2007. Ahtapot'un (Octopus vulgaris) Bazı Biyolojik Özellikleri Ve YetiştiricilikPotansiyeli Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):241.

Çubuk, H., Balık, İ, Çınar Ş., Özkök, R.,Tümgelir, L., Küçükkara, R., Erol, K.G., Uysal, R., Ve Yağcı, M. 2007. Eğirdir Gölü Balıkçılığında Son Durum. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):182-188.

Diler, İ., Sarıgöz, S., Emre, Y., Dal, İ., Sezen, S. (2007). Severum (Heros severus) Balıklarında Bazı Pigment Maddeli Yemlerle Beslenmesinin Büyüme Ve Deri Rengine Etkileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):661.

Emre, Y., Diler, İ., Sevgili, H., OskayD.A., Cengiz Sayın. 2007. Akdeniz Bölgesindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi (2000-2003 ). Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı:5-(8):182-188.

Erdem, U., Atasoy, E., Emre, Y., Çeliktaş, S. 2007. Apolyont (Uluabat) Gölü (Bursa-Türkiye) Turna (Esox lucius Linnaeus, 1758) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):413-418.

Kanyılmaz, M., Sevgili, H., Erçen, Z., ve Yılayaz, A. (2007). Karanfil Yağının Balık Anesteziği Olarak KullanımıTürk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):671-680.

Kara, C., A. Alp & Y. Emre., 2007 Salmo trutta macrostigma Dumeril, 1858'nın Ceyhan Nehir Sistemi'nde Dağılımı Ve Bazı Morfometrik Özellikleri. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):77-86.

Mefut, A., Y. Emre, Ö. Diler, S. Altun ve İ. İnce., 2007. Akdeniz Bölgesindeki Bazı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) İşletmelerinde Bakteriyel Balık Patojenlerinin Tespiti Ve Kontrolü. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):9-18.

Sümer, Ç., Balık İ. 2007. Türkiye'nin Doğu Ve Batı Akdeniz Kıyısında Bulunan İki Lagünün Av Verimi Ve Tür Kompozisyonu Yönünden Karşılaştırılması.Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):87-92.

Yalım, F.B. ve Çıplak, B. 2007. Antalya İlı Tatlısu Copepoda (Crustacea) Türlerı Üzerıne Faunıstık Bır Çalışma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):159

Yalım, F.B. ve Çıplak, B. 2007. Batı Akdeniz'den Ephemeroporus barroisi (Cladocera, Chydorıdae)'nın Redeskripsiyonu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):160.

Yeşilçimen, H.Ö., Ve Kuşat, M. 2007. Antalya Körfezi'nde Trol Balıkçılığı İle Yakalanan Ekonomik Balık Türlerinin Aylara Göre Dağılımı. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):181

YilmazU.,  CAN, E. (2007). Çakalburnu Dalyanı'nın (İzmir Körfezi) Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri 2007. (Ed. Y. Emre ve U. Yılmaz), Yıl: 3-5. Sayı: 5-(8):182-188.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2008)

Aksoy, A. ve K. Çınar, 2008a. Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica'nın Glandular Midesinin Histolojik Gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 102-108.

Aksoy, A. ve K. Çınar, 2008b. Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica'nın Bezsel Midesinde Mast Hücrelerinin Ontogenisi, Dağılımı ve Histokimyasal Karakterleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2:25-29.

Ayhan, V., İ. Diler, M. Arabaci and Sevgili, H. 2008. Enzyme Supplementation to Soybean Based Diet in Gilthead Sea Bream (Sparus aurata): Effects on Growth Parameters and Nitrogen and Phosphorus Excretion. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 14 (2): 161-168.

Yalım, F.B., & Çıplak, B. 2009.Yeşil Göl'ün (Antalya, Türkiye) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunası ile Populasyon Yoğunluğundaki Mevsimsel Değişimler. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 239–243


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2008)

Aydın M., 2008. The Commercial Sea Cucumbers Fishery in Turkey. SPC Beche de Mer Information Bulletin. 28:40-43.

Çınar, K., AAksoy, YEmre and Aştı, R.N. 2008. The histology and histochemical aspects of gills of the flower fish,Pseudophoxinus antalyae. Veterinary Research Communications, doi:10.1007/s11259-008-9191-2.

Emre, Y., H. Sevgili ve M. Sanlı, 2008a. Partial Replacement Of Fish Meal With Hazelnut Meal in Diets of Juvenile Gilthead Sea bream (Sparus aurata), Israeli Journal of Aquaculture. 60:198-204.

Emre, Y., H. Sevgili ve M. Sanlı, 2008b. Preliminary Study on The Utilization of Hazelnut Meal as a Substitute for Fish Meal in Diets of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture Research, 39: 324-328.

Uysal, K., Y., Emre ve Köse, E. 2008. The Determination of Heavy Metal Accumulation Ratios İn Muscle, Skin and Gills of Some Migratory Fish Species by Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) in Beymelek Lagoon (Antalya/Turkey) Microchemical Journal90: 67-70.

Tunç, S., O. Duman and Uysal, R. 2008. Electrokinetic and Rheological Behaviors of Sepiolite Suspensions in the Presence of Poly(acrylic acid sodium salt)s, Polyacrylamides, and Polyethylene glycols of Different Molecular Weights. Journal of Applied Polymer Science, 109:1850–1860.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2008)

Aydın M., ve Kesici U.Y., 2008. Ülkemizdeki Deniz Memelileri Gösteri Merkezlerinin Durumu. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.Ekim 2008, 75 pp. Kıbrıs.

Emre Y., C. Sayın, F. Kiştin, ve N. Emre, 2008. Türkiye'de Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Karşılaşılan Problemlere Yönelik Değerlendirmeler, I. Alabalık Sempozyumu, Isparta.

Emre, Y., O. Bülbül, N. Emre, ve F.B. Yalım, 2008. Kahramanmaraş İli'nde Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinin Gelişimi ve Sorunları, I. Alabalık Sempozyumu, Isparta.  

Kesici U.Y., ve Aydın M., 2008. Sürdürülebilir Kafes Balıkçılığı İçin Deniz Hıyarlarının Entegrasyonu. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.Ekim 2008, 78pp. Kıbrıs.


Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2008)

Emre Y., C. Sayın, M. Göncü, Y. Taşcıoğlu, ve N. Mencet, 2008. A Research on Determination of Current Status on Freshwater Aquaculture in Mediterranean Region of Turkey by Mainly Socio-Economic Indicators. EIFAC, Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May Antalya/Turkey.

Özdemir, S., Erdem, Y., Erdem, E., Özdemir, Z.B., Sümer Ç., 2008. Square Mesh Panels On Bottom Trawl In The Southern Coastal Of Black Sea : Some Data On Bluefish (Pomatomus Saltatrix, L.) Selectivity To Panel Position. 2nd Biannual and Black Sea SCENE EC Project Joint Conference, Climate Change In The Black Sea. Sofia, Bulgaria.

Sümer Ç. ve İ. Erkoyuncu, 2008. Estimation of growth parameters of seabream (Sparus aurata, L., 1758) tagged with vi alpha tags in Beymelek Lagoon, costal of Southern Mediterranean in Turkey. Advances in Fish Tagging & Marking Technology. The International Symposium in Auckland. 24-28 February, Auckand/ New Zealland. ​​

Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2009)

Emre, Y., Balik, I., Sumer, C., Oskay, DA & Yesilcimen, H.O. 2009. Growth and reproduction Studies on Gilthead Seabream (Sparus aurata) in Beymelek Lagoon, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 8(2):103-114

 

Sevgili, H.,  Emre, Y., Kanyılmaz, M., Uysal, R. 2009. Effects of Replacement of Fish Meal with Hazelnut Meal on Growth Performance, Body Composition and Nutrient Digestibility Coefficients in Rainbow Trout O. mykiss. Israeli Journal of Aquaculture. 61(2):103-113.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2009)

Aydın, M., Emre, Y., Pak, F. 2009. Ege Denizi'ndeki Ticari Deniz Hıyarı Potansiyeli, , XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Temmuz 2009, 326 pp.  Rize

Aydın, M., Sümer, Ç. 2009. Güney Ege'de Sinarit Avcılığında Kullanılan Ağların Seçiciliği, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,Temmuz 2009, 461 pp. Rize.

Aydın, M., Sümer, Ç., Tekşam, İ. 2009. Beymelek Lagün Gölü'nde Farklı Göz açıklığındaki Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimleri, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Kanyılmaz, M., Tekelioğiu, N. 2009. Sazan yemlerine (Cyprinus carpio L., 1758) Farklı oranlarda Zeolit (Klinoptiolit)  Katkısının Bağırsak Mukoza Morfolojisi Üzerine Etkisi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Kanyılmaz, M., Tekelioğlu, N. 2009. Sazan yemlerine (Cyprinus carpio L., 1758) Farklı oranlarda Zeolit (Klinoptiolit)  Katkısının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Koçer, M.A.T., Emre, Y., Kanyılmaz, M., Sevgili, H., Tuncer, Ö.A., Durmaz, S., Muhammedoğlu, A. 2009. Eşen Çayında (Fethiye, Muğla) Alabalık yetiştiriciliğinin Çevresel Yönetimi Üzerine Çalışmalar, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Koçer, M.A.T., Uysal, R., Yılayaz, A., Pak, F., Tuncer, Ö.A., Muhammedoğlu, A. 2009. Eşen Çayında (Fethiye, Muğla) Azot, Fosfor, Formlarının Değişimi, Üzerine Bir Değerlendirme, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Öztürk, S. 2009. Avrupa Yılan Balığı'nın (Anguilla anguilla) Akdeniz Kıyılarımızda Beslenme ortamlarının Belirlenmesi ve Yakalanan Küçük Yılan balıklarının Besiye Alınması, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Yalım,F.B., Uysal, R., Koçer, M.A.T., Emre, Y. 2009. Korkuteli Baraj Gölü (Antalya) Zooplankton Faunası Üzerine Bir Çalışma, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2010)

Aydın M. ve Ç. Sümer, 2010. Güney Ege'de Sinarit (Dentex dentex) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliği. Journal of Fisheries Sciences, 4(4), 446 -454 .(2010).


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2010)

Alp, M.T., Koçer, M. A. T., Şen, B., Özbay, Ö., 2010. Water Quality of Surface Waters in Lower Euphrates Basin (Southeastern Anatolia, Turkey), Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(18): 2412-2421.

Emre, Y., Balik, I., Sumer, C., Oskay, DA & Yesilcimen, H.O. 2010. Age , Growth, Length-Weight Relationship And Reproduction Of Striped Seabream, (Lithognathus morymus L., 1758) (Sparidae) in Beymelek Lagoon (Antalya, Turkey), Turkish Journal of Zoology. 34:93-100.

 

Yalım, F.B., Çıplak, B. 2010. Redescription of Ephemeroporus barroisi (Richard, 1894) (Cladocera, Chydoridae) on the Basis of Material from Mediterranean Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 551-558.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2010)

Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Karaman, S., Emre, N. (2010) Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler Karaman II. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Karaman, S., Emre, N. (2010) Kafes ve Karasal Tabanlı Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı Maliyet Analizi Değerlendirmesi. II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, 6-8 Temmuz 2010 Karaman Türkiye.

Kanyılmaz, M., Yılayaz, A., Ege, Ş., Yeşilçimen, H.Ö. 2010. Gökkuşağı Alabalığında Normal Sağım Ve Kontrol Sağımının Karşılaştırılması. 2. Ulusal Alabalık Sempozyumu 6-8 Temmuz 2010 Karaman Türkiye

Satılmış H.H. Y. Erdem, S. Özdemir ve Ç. Sümer, 2010. Hamsinin (Engraulis encrasicolus ponticus) Kondisyon Faktörü ve Gonadosomatik İndeksinin Aylık Değişimi ile Fekonditesi. 1. Ulusal Hamsi Çalıştayı, Sürdürülebilir Balıkçılık, Trabzon.


Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2010)

Emre Y., C. Sayın, FKiştin, M. Soylu ve HSevgili, 2010. Comparison of Cage and Land-based Rainbow Trout Aquaculture in Mediterranean Region of Turkey 1st Internatonal Symposium of Fisheries and Fishing Tourism "BH Fish 2010" 23-24 June 2010, Konjic, Bosnia and Herzegovina, 49-56.

Emre Y. ve H. Sevgili, 2010. Development and problems of rainbow trout aquaculture in Turkey. 1st Internatonal Symposium of Fisheries and Fishing Tourism "BH Fish 2010" 23-24 June 2010, Konjic, Bosnia and Herzegovina, 57-64.

​Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2011)

Emre, Y., Fersoy, H., 2011. Balıkçılık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler. Türk Tarım Dergisi 201, 40-45.

Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Emre, N., Karaman, S., 2011. Kafes ve Karasal Tabanlı Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı Maliyet Analizi Değerlendirmesi, BIBAD Biyoji Bilimleri Araştırma Dergisi 4(1), 1219-133.

Emre, Y., Sayın, C., Kiştin, F., Karaman, S., Emre, N., 2011. Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler Karaman BIBAD Biyoji Bilimleri Araştırma Dergisi 4(1), 119-127.


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2011)

Aydın, M., Sevgili, H., Tufan, B., Emre, Y., Köse, S., 2011. Proximate composition and fatty acid profile of three different fresh and dried commercial sea cucumbers from Turkey. International Journal of Food Science & Technology, 46 (3): 500–508. DOI: 10.1111/j.1365-2621.2010.02512.x

Aydoğdu, A., Emre, Y., Emre, N., Altunel, F.N., 2011. The occurrence of helminth parasites (Nemathelminthes) in some freshwater fish from streams discharging into Antalya Bay in Antalya, Turkey: two new host records from Antalya Turk J Zool 2011; 35(6) 859-864 doi:10.3906/zoo-0912-16.

Aydoğdu, A., Emre, Y., Emre, N., Küçük, F., 2011. Two new host records for Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776) (Acanthocephala) recorded from Antalya, Turkey: Small bleak (Alburnus baliki Bogutskaya, Küçük & Ünlü, 2000) and Antalya barb (Capoeta antalyensis Battalgil, 1944). Turk J Zool 2011; 35(6): 897-900 doi:10.3906/zoo-0909-32.

Balik, İ., Emre, Y, Sümer, Ç, Tamer, F.Y., 2011. Spatial and temporal variations and assemblage structure of fish species in Beymelek Lagoon, Turkey,  J. Appl. Ichthyol. 27 (2011), 1023–1030.

Balık, İ., Emre, Y., Sümer, Ç., Tamer, F.Y., Oskay, D.A., Tekşam, İ.,  2011. Population structure, growth and reproduction of leaping grey mullet (Liza saliens Risso, 1810) in Beymelek Lagoon, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10(2) 218-229.

Sevgili,H., Emre,Y., Dal, İ., 2011. Growth,Nutrient utilization and Digestibility of Mirror Carp ( Cyprinus carpio)  Fed Diets Containing Graded Levels of Hezelnut Meal in Place of Fishmeal. Bamidgeh (İsraeli Journal of Aquaculture ) ,Volum IIC 63,557 10 Pages.

Yalım, F.B., Emre, Y., Koçer, M.A.T., 2011. Community Structure of Rotifera, Cladocera and Copepoda in Beymelek Lagoon and Kaynak Lake (Antalya, Turkey): A Preliminary Study Pakistan J. Zool., vol. 43 (5), pp. 947-955.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2011)

 

Alpaslan, K, Sesli, A., Tepe, R., Karakaya, G., Birici, N., Şeker, T., Özbey, N., Yıldız, N., Koçer, M.A.T., 2011. Keban Baraj Gölü'nde Su Kalitesinin Derinlikle ve Bölgelere Göre Değişimi. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011 Çanakkale

Emanet, G., Kışla, D., 2011. Yöresel Hamsi Kaygana'nın Mikrobiyolojik  Kalitesinin Saptanması. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011).

Kanyılmaz, M., Sevgili, H., Yılayaz, A., Uysal, G., Ege, Ş., 2011.Kültür Koşullarında Adapte olmuş Kahverengi Alabalığın (Salmo trutta) Biyo-Teknik Özellikleri . XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011).

Kiştin, F., Sayın, C., Karaman, S., Emre, Y., 2011. Muğla İli Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Çipura-Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Üretim Maliyeti Analizi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011)

Küçükyılmaz, M., Demirol, F., Koçer, M.A.T., Özbey, N., Türkgülü, İ., Karakaya, G., 2011. Karakaya Baraj Gölü Göl Alanında Ötrofikasyon Ve Kontrolü. Ulusal Ekoloji ve  Çevre Kongresi 4-7 Ekim 2011 Çanakkale.

Mefut, A., Emre, N., Dedebali, N., Çeliköz, B., 2011. Acı suda Yetiştirciliği yapılan  Kalkan (Psetta maxima) Balığında Scuticociliatosis. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011)

Özyurt, C.E., Yeşilçimen, Ö., 2011. Ağ Gözü Açıklıgı Ölçüm Yöntemleri ve  Balıkçılık Yönetimindeki Önemi. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011).

Sevgili, H., Emre, Y., Kanyılmaz, M., Diler, İ., 2011. Karısık yemleme rejimlerinin aynalı sazanlarda (Cyprinus carpio) büyüme ve yemden,yararlanma performansı üzerine etkileri. XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (25-27-Ekim 2011)

Yalım,  F.B., Emre, N., Emre, Y, 2011. Beymelek Lagünü'nden Yakalanan Mavraki Kefalinde (Chelon labrosus L., 1758)Ergasilus lizae Kroyer, 1863 Enfestasyonu: Konak Cinsiyeti, Yaşı ve Mevsimin Etkisi, Faba Sempozyumu, 07-09 Eylül, Samsun

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2012)

Alpaslan, K., A. Sesli, R. Tepe, N. Özbey, N. Birici, T. Şeker and M.A.T. Koçer, 2012. Vertical and Seasonal Changes of Water Quality in Keban Dam Reservoir. Journal of FisheriesSciences.com, 6(3): 252-262.

Aydın M., Kesici U.Y., 2012. Ülkemizdeki Deniz Memelileri Gösteri Merkezlerinin Durumu, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Dergisi. 7(1): 19-25.

Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., 2012. Isparta Çandır Göksu Kaynağı Üzerindeki Alabalık İşletmelerinin Dere Suyuna Olan Etkileri. Journal of FisheriesSciences.com. 6 (4): 331-340

Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E., 2012. Kestel Deresi (Burdur) Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eskişehir, 28: 1-10.

Bulut C., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2012. Formaldehit (CH2O)'in Farklı Konsantrasyonlarının Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Kortizol, Glikoz ve Lizozim Aktivitesi Üzerine Etkileri. Journal of Fisheries Sciences Dergisi, 6(4): 321-330

Ceylan, M., Erbatur, İ., 2012. A study on nutrition of medicinal leech (Hirudo verbana Carena, 1820): Cannibalism? Ege J Fish Aqua Sci, 29(4), 167-170

Sümer, Ç., Tekşam, İ.,2012. Beymelek Lagün Gölü (ANTALYA) Av Verimi ve Kompozisyonu. Anadolu Tarım Bilim Dergisi. 28(1):47-51.


Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2012)

Akpınar Z, H. Sevgili, A. Demir, T. Özgen, Y. Emre, O.T. Eroldoğan,. 2012. Effects of Dietary Lipid Levels on Growth, Nutrient Utilization, and Nitrogen and Carbon Balances in Shi Drum (Umbrina cirrosa L.), Aquaculture International, 20:131-143.

Akpınar Z, H. Sevgili, T. Özgen, A. Demir, Y. Emre,. 2012. Dietary protein requirement of juvenile shi drum, Umbrina cirrosa (L.). Aquaculture Research, 43, 421–429.

Diler İ, H. Sevgili, M. Arabacı, Y. Emre,. 2012. Determantion of Growth Parameters, Digestibility and Nitrogen-Phosphorus Enviromental Impacts of Enzyme Supplementation to Soybean Based Diet in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Ekoloji, 21: 85-97

Koçer, M.A.T. and B. Şen, 2012. The seasonal succession of diatoms in phytoplankton of a soda lake (Lake Hazar, Turkey). Turkish Journal of Botany, 36: 738-746.

Sevgili H, B. Hoşsu; Y. Emre, M. Kanyılmaz,. 2012. Compensatory Growth after Various Levels of Dietary Protein Restriction in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture, 344–349: 126-134.

Sevgili HA. Kurtoğlu, M. Oikawa, A. Mefut, R. Süyek,.2012. The Use of Farmed Salmon Oil to Replace Anchvy Oil in Diet of Turbot, Psetta Maxima, Reared in Brackish Water. Journal of World Aquaculture Society, 43:560-570.

Sezen, S., Olmez, M., 2012. Production of Aphanius mento (Heckel, 1843) under controlled conditions. Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation 5(2):94-98.

Sümer, Ç., 2012. Length-weight relationships of 15 lagoon fish species collected in the Beymelek Lagoon (SW Turkey). Cahiers de Biologie Marine vol. 53-2.185-188pp

Şen, B., M.T. Alp, F. Sönmez, M.A.T. Koçer and O. Canpolat, 2013. Relationship of Algae to Water Pollution and Waste Water Treatment. In: Elshorbagy, W. and R.K. Chowdhury, editors. Wastewater Treatment. Crotia: InTech, pp.335-354.

Ural M., S. Arca, G.N. Örnekçi, F. Demirol, S. Yüce, K. Uysal, A. Çiçek, E. Köse and M.A.T. Koçer, 2012. Metal accumulation in sediment, water, and freshwater fish in a Dam Lake, Toxicological & Environmental Chemistry, 94 (1): 49-55.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2012)

Akçimen, U., Ceylan, M., Bulut, C., Meke, T., 2012. Sücüllü Baraj Göletindeki (Yalvaç, Isparta) Bir Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinde Görülen Lernaea cyprinacea Enfestasyonu. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Gümüş, E., Kanyılmaz, M., Aydın, B., Akdoğan, M. E., Ülker, G., 2012. Japon Balıkları (Carassius auratus) Yeminde Farklı Oranlarda Bira Mayası (Saccharomyces cerevisiae) Kullanımının Büyüme ve Gelişme Üzerine Etkisi. Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu. 21-24 Kasım. Eskişehir/Türkiye.

Bolat, Y., Cilbiz, M., Çınar, Ş., Cilbiz, N., Çapkın, K., 2012. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısına Sahip Kerevit Pinterlerinin,  İznik Göl'ündeki Seçicilik ve Av Verimlerinin Araştırılması. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA.

Bolat, Y., Yeğen, V., 2012. Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığının Değişimi. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

Bostancı, D., Apaydın Yağcı, M., Keskin, G., Kontaş, S., Polat, N., 2012. Eğirdir Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nın Otolit ve Bazı Kemiksi Yapılarının Biyometrik Özellikleri. 5. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 27-29 Ağustos, Isparta.

Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Öztürk, G.N., Köse, E., 2012. Burdur Kestel Çayı'nın Su Kalitesi Üzerine Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerinin Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkileri. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R., Savaşer, S., Tokatlı, C., Köse, E., 2012. Alabalık Üretimi Yapılan Akpınar Deresi (Denizli) Su Kalitesinin Değerlendirilmesi. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

Bulut, C., Çetinkaya, O., Kubilay, A., Akçimen, U., Ceylan, M., 2012. Çinkonun (Zn+2) Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Pallas, 1811) Üzerine Akut Toksisitesinin Belirlenmesi. Ekoloji Sempozyumu-2012, 03-05 Mayıs 2012, Kilis.

Bulut, C., Çınar, Ş., Küçükkara, R., Şener, E., 2012. Uluabat Gölü'nün Su ve Sedimanındaki Önemli Ağır Metallerin Durumu. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

Ceylan, M., Çetinkaya, O., Bulut, C., 2012. Çinkonun Tıbbi Sülük Hirudo verbana Carena, 1820 Üzerine Akut Toksisitesi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta..

Ceylan, M., Çetinkaya, O., 2012. Tatlısu Sülüklerinin (Annelida: Hirudinea) Dağılım ve Yoğunluğunu Etkileyen Ekolojik Faktörler. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta

Cilbiz, M., Bolat, Y., Cilbiz, N., Çapkın, K., Çınar, Ş., 2012. Farklı Göz Açıklığı ve Göz Yapısına Sahip Kerevit Pinterlerinin,  Uluabat (Apolyont) Göl'ündeki Seçicilik ve Av Verimlerinin Araştırılması. V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

Çapkın, K., Balık, İ., Korkut, S.O., Çınar, Ş.Erbatur, İ., Gökçınar, N.C., 2012. Eğirdir Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı,Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Büyüme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Çınar, Ş., Cilbiz, M., Çapkın, K., Çubuk, H., Savaşer, S., Meke, T., Akçimen, U., 2012. Uluabat Gölü'ndeki Kızılgöz Populasyonu (Rutilus rutilus L.1758)'nun Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüğü. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta

Çınar, Ş., Bulut, C., Korkut, S.O., Ceylan, M., Erol, K.G., Cilbiz, N., Hanol, Z., 2012. Uluabat Gölü'ndeki Turna Populasyonu (Esox lucius L.1758)'nun Bazı Biyolojik Özellikleri ve Stok Büyüklüğü. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Küçükkara, R., Ceylan, M., Korkut, S.O., Çapkın, K., Bulut, C., Erol, K.G., Savaşer, S., Cilbiz, N., 2012. Manyas Gölü'ndeki Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)  Populasyonunun Büyüme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Meke, T., Küçükkara, R., Çınar, Ş., Çavdar, N., Babar, B., Yener, O., 2012. Beyşehir  Gölü Balık Faunası İçin Yeni Bir Kayıt: İstilacı Bir Tür: Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). V. Limnoloji Sempozyumu, ISPARTA

Sevgili H,. 2012. Besin Madde Gereksinimlerinin Tahmininde Kullanılan Eğim-Platolu Modeller. II. Balık Besleme ve Yem Çalıştayı, Yalova Üniversitesi, Yalova.

Şener, E., Uysal, R., Şener, Ş., Küçükkara, R., 2012. Sığ Göllerde Batimetrik Özelliklerin Yüksek Çözünürlüklü Wordview-2 Uydu Görüntüsü İle Değerlendirilmesi: Eğirdir Gölü Örneği. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Uysal, R., Bolat, Y., Alp, A., Çakır, A., Yalçınkaya, T., Yağcı, A.Yeğen, V., 2012. Sulama Suyu İstasyonlarının Eğirdir Gölü Balıkları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta.

Uysal R., Daldal Y.D., Imızoğlu N., Demiralay E. Ç., Alsancak G., Ampisilin ve amoksisilinin ters faz ve miseller faz sıvı kromatografik davranışının asetonitril-su ikili karışımlarında incelenmesi, 6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-7 Eylül 2012 HATAY

Yeğen, V., Sarı, H.M., 2012. Eğirdir Gölü (Isparta)'ndeki Endemik Türlerden Eğirdir Ot Sazanı, Pseudophoxinus egridiri(Karaman, 1972) Populasyonunun Üreme Özellikleri. V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 27-29 Ağustos, Isparta

​Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2013)

Gelibolu B., Tureli, C. and Sahan, A. (2009)Determination of haemocytes amount and haemocytes types in mature blue crab (Callinectes sapidus, Rathbun, 1896) captured in Akyatan Lagoon (Karatas/Adanaturkey). Journal of Fisheries Sciences,3(3):181-186.

 

Sebahattin E., Y. Emre, S. Yılmaz, A. Kurtoğlu, M. Yiğit, D. Güroy, B. Güroy ve M. Bulut, 2013. Effects of High Levels of Dietary Fish Oil on the Immune Response of European Sea Bass, (Dicentrarchus labrax). Marina Science Technical Bulletin. 3, 23-27.

Sümer Ç., M. Aydın ve İ. Tekşam, 2013. Beymelek Lagün Gölü'nde Farklı  Göz Açıklıklarındaki Monofilament Galsama Ağlarının Av Verimleri, Yunus Araştırma Bülteni,  9-19.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (2013)

Aydın M., B. Tufan, H. Sevgili, S. Köse, 2013. Seasonal Changes in Proximate Composition and Fatty Acid Profile of Pufferfish (Lagocephalussceleratus Gmelin)  from Mediterranean Sea of Turkey. Journal of Aquatic Food Product Technology.

Balık İ., Y. Emre, 2013. Monthly Variation in Stock Density and Growth Performance of Juvenile Gilthead Seabream (L. Sparus aurata) in Beymelek Lagoon, Antalya, Turkey. Pakistan Journal of Zoology.

Koçer M.A.T.,  M. Kanyılmaz, A. Yılayaz, H. Sevgili, 2013. Waste Loading into a Regulated Stream From Land-Based Troutfarms. Aquacult. Environ. Interact.3, 187-195.

Sevgili H., B. Hoşsu, Y. Emre,  M. Kanyılmaz, 2013. Compensatory Growth Following Various Time Lengths of Restricted Feeding in Rainbowtrout (Oncorhynchus Mykiss) Under Summer Conditions. Journal of AppliedIchthyology.

Sevgili H., B. Hoşsu, Y. Emre,  M. Kanyılmaz, 2013. Effect Of Various Lengths of Single Phase Starvation on Compensatory Growth in Rainbow Trout Under Summer Conditions (Oncorhynchus mykiss). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

Sümer, C., Teksam, I., Karatas, H., Beyhan, T., Aydin, C, M., 2013. Growth and Reproduction Biology of the Blue Crab,Callinectes sapidus Rathbun, 1896, in the Beymelek Lagoon (Southwestern Coast of Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 675-684

Şen B.,  M. T. Alp, F. Sönmez,  M.A.T Koçer,  Ö. Canpolat, 2013. Relationship of Algae to Water Pollution and Waste Water Treatment. In: Elshorbagy, W. and R.K. Chowdhury, editors. WastewaterTreatment. Crotia in Tech.

Taşbozan, O., Y. Emre, M.A. Gökçe,  C. Erbaş,  F. Özcan and  E. Kıvrak, 2013. The Effects Of Different Cycles Of Startvation And Re-Feeding On The Growth And Body Composition Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). I. International Fisheries Symposium. 24-27 March, Northern/Cyprus.

Yanar,Y., Küçükgülmez, A., Gökçin, M., Gelibolu, S., Dikel, Ç., 2013. Antioxidant effects of chitosan in European eel (Anguilla anguilla L.) fillets during refrigerated storage. CyTA – Journal of Food. Volume 11, Issue 4, Pages 328-333.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2013)

Alp M.T., B. Şen, M.A.T. Koçer ve  F. Sönmez, 2013. Mikro Alg Teşhislerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Su Ürünleri Taksonomik Sorunlar Çalıştayı, Antalya.

Alpaslan K., G. Karakaya, N. Özbey, N. Birici,  ve M.A.T. Koçer, 2013Keban Baraj Gölü'nde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul.

Emre Y., A. Aydoğdu, N. Emre, A. Yağcı ve F. Küçük, 2013. Türkiye Endemik Balık Türlerinden, Capoeta antalyensis'in Helmint Kommuniteleri, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum.

Emre Y.,  S. Ergün, A. Kurtoğlu, B. Güroy, ve D. Güroy, 2013. Farklı Oranlarda Yağ İçeren ve Ulva Unu İlave Edilen Yemlerin Çipuraların (Sparus aurata) Büyüme Performansı Üzerine Etkileri, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu,  Erzurum.

Erdoğan F., M. Kanyılmaz,  M.E. Aydın,  A. Aksoy ve E. Gümüş, 2013, Tilapia Yavru Yeminde L-Karnitin Kullanımının Büyüme, Yemden Yararlanma ve Karaciğer Histolojisi Üzerine Etkisi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul.

Erkan S., İ. Diler ve M.A.T. Koçer, 2013. Entegre Bir Yapay Sulak Alan ve Zeolit Yatak Sistemiyle Alabalık Tesisi Atık Sularının Arıtılmasında Bazı Akvaryum Bitkileri Üretim Denemesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul.

Kanyılmaz M.,  E.Gümüş,  H. Sevgili ve İ. Gülle, 2013. Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerinin Yapısal ve Teknik Analizi I.  Yapısal Özellikleri, Ulusal Tarım Kongresi, Antalya.

Kanyılmaz M., İ. Gülle, ve H. Sevgili, 2013. Antalya Bölgesindeki Süs Balığı Üreten İşletmelerin Yapısal Ve Teknik Analizi: II.  Teknik Özellik Ve Pazarlama Durumları, Ulusal Tarım Kongresi, Antalya.

Kanyılmaz M.,  M.A.T. Koçer,  H. Sevgili,  F. Pak ve İ. Aydın, 2013. Levrek (Dicentrarchus labrax) Yavrularının Simule Edilmiş Canlı Taşınması Esnasında Zeolitin Amonyak Giderimine Etkisi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul.

Kanyılmaz M., N.Tekelioğlu, H. Sevgili, R. Uysal ve A. Aksoy, 2013. Yeme Katılan Zeolitin (Klinoptilolit) Çipuraların (Sparusaurata) Büyüme, Besin Madde Kullanımı Ve Azot Salınımına Etkisi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul.

Kanyılmaz M., N. Tekelioğlu ve M.A.T. Koçer, 2013. Çipura (Sparusaurata) Yavrularının Simule Edilmiş Canlı Taşınması Esnasında Zeolitin Amonyak Giderimine Etkisi,  Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum.

Kiştin F.  ve C. Sayın, 2013. Toprak Havuzlarda Çipura-Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin  Maliyet Analizi Sonuçları, Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı,  Antalya.

Öz M., D. Şahin, O. Aral, İ. Dal, F.M. Mavi ve M. Bahtiyar, 2013. Canlı Balık Taşımacılığında Klinoptilolitin Etkisi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,İstanbul

Sevgili H., A. Kurtoğlu, M. Oikawa, A. Aksoy ve İ. Tekşam, 2013. Kalkan (Psetta maxima) Büyütme Yemlerinde Makro Besin Maddeleri Düzeylerinin Optimizasyonu, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,  İstanbul.

Taşçıoğlu Y.,  C. Sayın, Y. Emre, F. Kiştin  ve N. Mencet, 2013. Antalya İli Hane Halkı Su ürünleri Tüketim Eğilimi, Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı,  Antalya.

Yalım F.B., N. Emre,  ve Y. Emre, 2013Beymelek Lagün Gölü'nde Yaşayan Dört Deniz Balık Türünde Ektoparazitik Kopepodların Enfestasyonu, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu,  Erzurum.

Yalım F.B., N. Emre, Y. Emre, 2013Beymelek Lagün Gölü'nden Yakalanan Dicentrachus labrax (Linnaeus, 1758)'da Ektoparazitik kopepod Caligus minimus (Copepoda, Caligidae) Enfestasyonu: Konak Cinsiyeti, Konak Yaşı ve Mevsimin Etkisi, Balık Parazitolojisi Çalıştayı, Antalya.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2013)

Balık İ.  and Y. Emre, 2013. Population Structure, Length-Weight Relationship and Growth of White Seabream (Diplodus Sargus )İn Beymelek Lagoon, Turkey. I. International Fisheries Symposium. 24-27 March, Northern/Cyprus.

Düşen S.,  R. Rammadov, F.B. Yalım, H. Yaka, C.  Ozay,  A. Bulatova  and M. Shapchits, 2013. Cytotoxicity Evaluation By Brine Shrimp (Artemia salina L.) Lethality Bioassay on some Crataegus L. (Hawthorn) Taxa from Turkey. XI International Ethnobotany Symposium. 2-5 November, Antalya/Turkey.

Küçükyılmaz M.,  G.N. Örnekçi,  A.A. Uslu, N. Özbey,  T. Şeker, N. Birici,  H. Akgün,  N. Yıldız ve M.A.T. Koçer, 2013.Investigation of Water Quality of Irrigation Dam Lake Işıktepe.  I. International Fisheries Symposium . 24-27 March, Girne/Cyprus.

Şen B.,  M. T. Alp, F. Sönmez,  M.A.T Koçer,  Ö. Canpolat, 2013. Relationship of Algae to Water Pollution and Waste Water Treatment. In: Elshorbagy, W. and R.K. Chowdhury, editors. Wastewater Treatment. Crotia in Tech.

Taşbozan, O., Y. Emre, M.A. Gökçe,  C. Erbaş,  F. Özcan and  E. Kıvrak, 2013. The Effects Of Different Cycles Of Startvation And Re-Feeding On The Growth And Body Composition Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). I. International Fisheries Symposium. 24-27 March, Northern/Cyprus. ​

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2014)

Gümüş, E., Kanyılmaz, M., Gülle, İ., Sevgili, H. 2014. Antalya bölgesindeki süs balığı üreten işletmelerin yapısal ve teknik analizi: II. Teknik özellik ve pazarlama durumları. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (2): 32-38.

Kanyılmaz, M., Gümüş, E., Sevgili, H., Gülle, İ. 2013. Antalya bölgesindeki süs balığı üreten işletmelerinin yapısal ve teknik analizi: I. Yapısal özellikleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (2): 56-61

Küçükyılmaz M., G.N. Örnekci, A.A. Uslu, N. Özbey, T. Şeker, N. Birici, N. Yıldız, M.A.T. Koçer. 2014. Işıktepe Baraj Gölü (Maden, Elazığ) Kıyı Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine İlk Bulgular. Yunus Araştırma Bülteni, 2014 (2): 55-63.

Turan, D., Doğan, E., Kaya, C., Kanyılmaz, M. 2014. Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). ZooKeys 462: 135–151. doi: 10.3897/zookeys.462.8177

Yalım F.B., N. Emre ve Y. Emre. 2014. Caligus minimus (Copepoda, Caligidae) Infestation of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) from Beymelek Lagoon Lake (Antalya, Turkey): Effects of Host Sex, Age, Size and Season. Journal of Academic Documents for fisheries and Aquaculture. 1(1):9-16.

  Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (2014)

Ayyıldız H., Y. Emre, Ö. Özen and  A. Yağcı. 2014. Age and growth of Capoeta  erhanıi (Actınopterygıı: Cypriniformes: Cyprinidae) From The Menzelet Reservoır, Turkey. Acta Ichthyologıca Et Piscatoria. 44 (2): 105–110.

Emre Y., K. Uysal, F. Pak, N. Emre,  M. Kavasoğlu. 2014. Seasonal and sexual variations of fatty acid composition in filet of Capoeta erhani, İnternational Journal of Aquatic Biology, 2:313-318.

Kanyılmaz, M., Koçer, M.A.T., Sevgili, H., Pak, F., Aydın, İ., 2014. "Use of natural zeolite for ammonia removal during a simulated live juvenile sea bass (Dicentrarchus labrax) transportation." The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh. IJA_66.2014.1027.

Koçer M.A.T. and B. Şen. 2014. Some factors affecting the abundance of phytoplankton in an unproductive alkaline lake (Lake Hazar, Turkey). Turkish Journal of Botany, 38: 790-799.

Koçer, M.A.T. and Sevgili, H. 2014. Parameters selection for water quality ındex in the assessment of the environmental ımpacts of land-based trout farms. Ecological Indicators,  36: 672-681, DOI.10.1016/j.ecolind.2013.09.034. 

Sevgili, H., Kurtoğlu, A., Oikawa, M., Fedakar, D., Emre, Y. & Takeno, N. (2014) Evaluation of nutritional values of selected commercial fish meal sources in turbot (Psetta maxima) diets. Aquaculture Research, DOI:10.1111/are.12389.

Sevgili, H., Kurtoğlu, A., Oikawa, M., Öztürk, E., Dedebali, N., Emre, N. and Pak, F. 2014. High dietary lipids elevate carbon loss without sparing protein in adequate protein-fed juvenile turbot (Psetta maxima). Aquaculture International, 22, 797-810. DOI 10.1007/s10499-013-9708-8.

Turan, D., Doğan, E., Kaya, C., Kanyılmaz, M. 2014. Salmo kottelati, a new species of trout from Alakır Stream, draining to the Mediterranean in southern Anatolia, Turkey (Teleostei, Salmonidae). ZooKeys 462: 135–151. doi: 10.3897/zookeys.462.8177

Yağcı M.A., A. Yağcı, M.A.T. Koçer, M. Cesur, B. Dölcü. 2014. The relations of zoobenthic organisms with physicochemical parameters in Lake Egirdir (Isparta, Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 23 (6): 1337-1346.

1.1.1.3      Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2014)

Emre Y, Toslak C, Dal İ, 2014, Sorumlu Balıkçılık Perspektifinden Amatör Balıkçılık ve Eğitim. Amatör Balıkçılık Çalıştayı, 20-21 Kasım 2014, Antalya.

Emre Y., K. Uysal, F. Pak, N. Emre,  M. Kavasoğlu. 2014. Capoeta erhani'nin Kas Dokusu Toplam Lipid, Toplam Protein ve Yağ Asidi Bileşiminin Mevsimsel Değişimi.  22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir

Emre Y., K. Uysal, N. Emre, N, Pak, F ve Y. Çolak. 2014. Capoeta mauricii'nin Yağ Asidi Bileşimindeki Mevsimsel Değişimlerin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir

Emre Y., K. Uysal, N. Emre, N, Pak, F., H. Oruç ve İ. Yetek. 2014. Endemik balık türlerimizden Capoeta angorae'nin kas dokusundaki omega 3 yağ asidi oranlarının mevsimsel değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.

Emre Y., K. Uysal, N. Emre, N, Pak, F., H. Oruç ve İ. Yetek. 2014. 2014. Endemik balıklarımızdan Capoeta antalyensis'in Yağ Asidi Bileşiminin Mevsimsel ve Cinsiyetler arası değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir

Gülle İ., F.B. Yalım, Ü. Kebapçı, M. Bayoğlu, Ö. Aktaş, R. Uysal, F. Pak, H. Oruç. 2014. İstilacı Tatlısu Medüzü Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880 (Cnidaria: Limnomedusae) İçin Yeni Bir Lokalite: Karacaören I Baraj Gölü (Burdur). Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2014, Elazığ.

Kanyılmaz M, Tekelioğlu N, Sevgili H, Dal, İ., 2014, Yeme Katılan Farklı Düzeylerdeki Zeolitin (Klinoptilolit) Çipuraların Kan Biyokimyası ve Hematolojisi Üzerine Etkileri. Doğu Anadolu Bölgesi V. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs-2 Haziran 2014, Elazığ.

Toslak C, 2014. Amatör Balıkçılığa İlişkin Yasal Düzenlemeler. Amatör Balıkçılık Çalıştayı, 20-21 Kasım 2014, Antalya.

Uysal K., Y. Emre, N. Emre, R. Uysal. 2014. Endemik  Balıklarımızdan C. antalyensis'in Yağ Asidi Bileşiminin Mevsimsel ve Cinsiyetler Arası Değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye. 23-27 Haziran. sayfa:1261.  

Yalım F.B., N. Emre, Y. Emre, İ. Gülle. 2014. Karacaören I Baraj Gölü 'nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, 31 Mayıs- 02 Haziran 2014, Elazığ.

 

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2014)

Gülle İ., F.B. Yalım, F. Pak, Ö. Aktaş, R. Uysal, M. Bayoğlu. 2014.  Changes In The Trophıc State Of Karacaören I Dam Lake (Burdur, Turkey). International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon.

Gümüş, E., Kanyilmaz, M., Aydin, B., Kubilay, A., Çağatay T. 2014. Effects of diets supplemented with pomegranate peel extract on growth performance, some blood parameters and survival of carp (Cyprinus carpio) fry infected with Aeromonas hydrophila, Agribalkan Balkan Agricultural Congress, 8-11 September 2014, Edirne, Turkey.

Seyhan K., M. Karakuş, K. Özşeker. 2014. The comparison of the productivity of some lekes in the eastern Blacksea region usuing by method morphoedic  index.  International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon.

Yalım F.B., İ. Gülle, M.  Bayoğlu, R. Uysal. 2014. A Case Of The Dinoflagellate Bloom In A Freshwater Reservoır: Parvodinium sp. International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 25-27 September 2014, Trabzon.​

 2015 Yılında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Yayın Listesi


Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (2015)

Smales L.R.,  Aydogdu, A  and  Emre, Y.(2015 ). Acanthocephala From Seven Species of Freshwater Fish (Cyprinidae and Cyprinodontidae) From Turkey with the Description of a New Species of Paralongicollum (Pomphorhynchidae, Comparative Parasitology 82(1):94-100. doi: http://dx.doi.org/10.1654/4709.1

Aydoğdu A., Molnár K., Emre Y., Emre N., (2015 ) Two New Dactylogyrus Species (Monogenea: Dactylogyridae) D. Angorae And D. Turcicus From Capoeta Angorae And C. Mauricii Endemic Fishes In Turkey", ACTA PARASITOLOGICA, vol.60, no.1, pp.130-133.

Aydoğdu A., Emre N., Emre Y., (2015)  Prevalence And Intensity Of Parasitic Helminths Of Thicklip Grey Mullet, 1 Chelon Labrosus In Host In Beymelek Lagoon Lake At Antalya, Turkey: According To Seasons, Host Size, Age And Sex Of The Host.", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-1,

Ayyildiz H., Emre Y., Yağci A., Altin A., "Length–Weight Relationships Of Eight Freshwater (Cypriniformes) Fish Species From Turkey", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-2, 2015

Buhan, S.D., Bektaş, N., Koçer, M.A.T., Doğan, H.M., Buhan, E., Polat, F., 2015. Trophic Status and Threats in Zinav Lake (Tokat/ Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 24: 203-207.

Demir E., Turna F., Aksakal S., Emre Y., Emre N., Yağci A., Et Al., "The Comet Assay Using Raınbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) For The Detection Of Nutrient Pollution Generated From Overfed Fish Farms In The Esen Stream", Fresenius Environmental Bulletin, Vol.24, No.11, Pp.3665-3671, 2015

Emre,Y.Uysal,K.,Emre,N., Pak,F.,Yetek.İ.,Oruç,H.(2015).Seasonel Variations of Fatty acid  profiles in  Muscle of Capoeta angorae, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol.15:103-109.

Emre Y., Kurtoğlu A., Emre. N, Güroy B., Güroy D., (2015. ) Effect Of Replacing Dietary Fish Oil With Soybean Oil On Growth Performance, Fatty Acid Composition And Haematological Parameters Of Juvenile Meagre, Argyrosomus Regius.", AQUACULTURE RESEARCH, vol.1, no.1, pp.1-10.

Emre Y., Emre N., Aydoğdu A., Bušelic I., Smales L.R. , Mladineo I., (2015 ) Population Dynamics Of Two Diplectanid Species (Monogenea) Parasitising Sparid Hosts (Sparidae). ", PARASITOLOGY RESEARCH, vol.1, no.1, pp.1-1.

Erdogan, F., Kanyılmaz, M., Aydın, B., Erdogan, M., Aksoy, A., & Gumus, E. (2015). Effect of dietary supplementation of L-carnitine on growth, feed utilisation and liver histology in Nile tilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) fry. Indian Journal of Fisheries, 62(2).

 

Kanyılmaz, M., Tekelioğlu, N., Sevgili, H.,Uysal, R., Aksoy, A. 2015. Effects of dietary zeolite (clinoptilolite) levels on growth performance, feed utilization and waste excretions by gilthead sea bream juveniles (Sparus aurata). Animal Feed Science and Technology, 200 (2015) 66–75.  DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.09.023.

Kır, E., Oruc, H., Kır, I., & Sardohan-Koseoglu, T. (2015). Removal of fluoride from aqueous solution by natural and acid-activated diatomite and ignimbrite materials. Desalination and Water Treatment, 1-13.

Sevgili, H., Z Akpınar, Y Emre. 2015. Juvenile Shi Drum (Umbrina cirrosa L.) Responds Differently to Selected Commercial Fish Meals Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 15, 29-38.

Sevgili, H., Kanyılmaz, M., Yılayaz, A., Diler, İ. 2015. Short adaptation periods can interfere with apparent nutrient digestibility determinations in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Research. 46, 1018-1024.

Sevgili H, Kurtoğlu A, Oikawa M, Aksoy A, Kocakaya S, Öztürk E, Uysal, R & Oruç, H.G. 2015. A combination of corn gluten and soybean meal as a substitute for fishmeal in diets of turbot (Scophthalmus maximus Linnaeus, 1758) in brackish water. Journal of Applied Ichthyology (In press). DOI: 10.1111/jai.12683.

Sevgili, H., Kurtoğlu, A., Oikawa, M., Fedekar, D., Emre, Y., & Takeno, N. (2015). Evaluation of nutritional values of selected commercial fish meal sources in turbot (Psetta maxima) diets. Aquaculture Research.

Taşbozan O., Emre Y., Gökçe M.A., Özcan F., Erbaş C., Kurtoğlu A., "Alternative Vegetable Oil Sources for White Seabream (Diplodus sargus) Juveniles: Effects on Growth and Body Chemical Composition ", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, no.3, pp.453-462, 2015

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (2015)

Alpaslan, K., Karakaya, G., Küçükyılmaz, M., Koçer, M.A.T., 2015. Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi. Yunus Araştırma Dergisi 2015 (1): 3-10.

    Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2015)

Alp, M.T., Fakıoğlu, Y.E., Özbay, Ö., Koçer, M.A.T., Şen, B., A Study on Characterization of a Shallow Lake (Akgöl, Turkey) in Relation to Algal Functional Groups. International scientific conference on Problems of taxonomy and geography of aquatic plants. 21—24 October 2015, Borok, Nekouz, Yaroslavl, Russia.

Şen, B., Alp, M.T., Koçer, M.A.T., Sönmez, F., Problems in Identification of Microscobic Algae in Turkey. International scientific conference on Problems of taxonomy and geography of aquatic plants. 21—24 October 2015, Borok, Nekouz, Yaroslavl, Russia.

     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2015)

Açıkgöz Erkaya, İ., Baykal Özer, T., Koçer, M.A.T, Yıldız, K., Ankara Çayı Alglerinin Yoğunluklarındaki Mevsimsel Değişim Ve Bazı Fiziksel Kimyasal Değişkenlerle İlişkisi. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Temmuz 2015, Muğla.

Alpaslan, K., Gündüz., F., Karakaya , G., Demirol, F., Arısoy, S., Koçer, M.A.T., Saler, S.   Boztepe Baraj Gölü Trofik Durumunun Değerlendirilmesi. II.Balıklandırma ve Rezarvuar Yönetimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir/Isparta.

Bulut, C., Kubilay, A., Pak, F., Aktaş, Ö., Uçgun, K., Akçimen U., Çınar, Ş., Eğirdir Gölü Sudak Balıklarının (Sander lucioperca, Linnaeus 1758) Solungaç, Kas ve Karaciğer Dokularındaki Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Karşılaştırılması. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Eğirdir/Isparta, 20-22 Mayıs 2015.

Demir, T., Koçer, M.A.T., Örnekci, G.N., Uslu, A.A., Birici, N., Gürçay, S., Şeker, T., Özbey, N., Arısoy, G., Özmen, H., Fosfor Bütçe Modeliyle Çat Baraj Gölü'nün (Adıyaman) Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Taşıma Kapasitesinin Ampirik Tahmini. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir/Isparta.

Kanyılmaz, M., Yılayaz, A., Uysal, G. 2015. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme Ve Eğitim Enstitüsü'nde balıklandırmanın son on yılı (2006-2015). II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi. 20-22 Mayıs, Eğirdir.

Koçer, M.A.T., Tüzün Duğan, S., Göl ve Baraj Göllerinde Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliği İçin Çevresel Taşıma Kapasitesi Tahmininde Kullanılan Statik Modeller: Belirsizlik ve Hata Kaynakları, Araştırma Gereksinimleri. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir/Isparta.

MEFUT Ahmet,  AKSOY Abdülkerim, EMRE Nesrin,  DAL İsmail (2015). İthal Edilen Tatlı Su Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalık Etkenlerinin Tespiti.18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.1-4 Eylül 2015. İzmir. Türkiye.

Özer, T, Açıkgöz Erkaya, İ., Koçer, M.A.T., Udoh, A.U., Kılıçözü Deresi (Kırşehir) Epifitik Algleri Ve Yoğunluklarındaki Mevsimsel Değişim. 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Temmuz 2015, Muğla.​

2016 Yılında Yapılan Ulusal ve Uluslararası Yayın Listesi

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (2016)

Alp, M.T., Fakioğlu, Y.E., Özbay, Ö., Koçer, M.A.T., 2016. A study on water quality and trophic state of Akgöl Lagoon (Mersin,Turkey). Aquatic Ecosystem Health & Management 19(1):58-63.

Demir,O., Sarıgöz, S., 2016. Development of a Feeding Program for Early Larval  Stage of Goldfish (Carassius auratus). Turkish Journal of Aquatic  Sciences 16:321-326. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_2_12.

Gökçek, K., Öğremen, F., Kanyılmaz, M. 2016. Efficacy of Clove Oil, 2-phenoxyethanol and Benzocaine on European 2 Catfish, Silurus glanis Linnaeus 1758. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. DOI: 10.4194/1303-2712-v17_1_15 (Baskıda)

Gümüs E., Aydın, B., Kanyılmaz, M., 2016. Growth and feed utilization of goldfish (Carassius auratus) fed graded levels of brewers yeast (Saccharomyces cerevisiae). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(3): 1124-1133.

Kanyılmaz, M., Yılayaz, A., Uysal, G., Sevgili, H., Tabakoğlu, S. F. 2016. Hatchery performance in a major rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) seed production site of Turkey. Journal of applied ichthyology, 32(4): 661–668.. doi: 10.1111/jai.13063.

Kanyılmaz, M. 2016. Reproductive Performance of a Newly Described Salmonid Fish, Alakir Trout (Salmo kottelati), a Candidate Species for Aquaculture. Pakistan J. Zool., 48(1), 83-89.

Gelibolu, S., Yanar, Y., Genç, M., A., Genç, E., 2016. Effects of Mannan-oligosaccharide (MOS) Supplementation on Growth, Body Composition, FattyAcid Profiles and Intestinal and Liver Histology of Gilthead Seabream (Sparusa urata). Pakistan Journal of Zoology, 2016 (baskıda)

 

Kucukgulmez, A., Yanar, Y., Kadak, A., E., Gercek. G., Gelibolu. S., Celik, M.,2016.Utilization of shellfishwasteeffects of chitosan from Shrimpshell waste on fatty acid profiles of europen eel. Fresenius Environmental Bulletin Volume 25 – No. 12/2016, pages 5287-5290

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2016)

Sevgili, H. 2016. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Besin Madde Gereksinimlerinin Faktöriyel Model ile Tahmin Edilmesi. IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, 1-2 Eylül 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.

 

Toslak, C.,Uzbilek Kırkağaç, M., (2016). Türkiye'de Balık Geçitleri Uygulamalarında Yaşanan Teknik Sorunlar ve İlan Edilen Kanun Tasarısına İlişkin Bir Değerlendirme. Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 02-03 Kasım 2016, İstanbul Üniversitesi.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler/Posterler (2016)

Kanyılmaz, M.,Yılayaz, A., Uysal, G., Sevgili, H. 2016. Hatcheryperformance of rainbowtrout (Oncorhynchusmykiss) farms in Antalya, Turkey.Poster Presentation.FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY.Abstract Book, p:314, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Turan, G.,Cirik, S., Tekogul, H., Kop, A., Süzer, C., Sevgili, H. 2016. Micro-feed: "Microalgae as sourcefor protein and EPA and DHA foruse in Aquafeed". 2nd Algal Technology Symposium, 24-27 May 2016, Seferihisar, Izmir, Turkey.

 

Tüzün Duğan, S., Koçer, M., A., T. 2016. A Preliminary CalibrationStudy Of Early Morning Dissolved Oxygen Modelling In Carp Ponds. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.540, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Kiştin, F., Öztürk Ş. N. 2016. Assesstment of FisheriesandAquacultureProduction in Antalya.Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY. AbstractBook, p.429, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Uysal, G., Sevgili, H., Dal, İ, Kanyılmaz, M., Sezen, S. 2016. Do Angelfısh (Pterophyllum scalare, G. 1862) Have A ColorPreferenceForSpawningSubstrate? Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY. AbstractBook, p.311, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Aydın, C, M.,Tıraşın, E, M., Ünlüoğlu, A., Dal, İ., Yeşiltaş, M., Akalın, S., Erkan, S., Karakuş, M., Uysal, G., Öztürk, S., Sarıgöz, S., Toslak, C., Emre, Y. 2016. Fisheries Resources Along The Mediterranean Coast of TURKEY Based On Bottom-TrawlSurveys. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractBook, p.442, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Ünlüoğlu, A., Emre, N., Tıraşın, E, M., Dal, İ., Akalın, S., Aydın, C, M. 2016. Preliminary Results On TheFecundity Of Argentine (Argentinasphyraena) In Antalya Bay (EasternMedıterraneanSea). Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractBook, p.443, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Karakuş, M., Dal, İ., Aydın, C., M., Uysal, G., Yeşiltaş, M., Erkan, S., Öztürk, S., Sarıgöz, S., Ünlüoğlu, A., Tıraşın, E, M., Akalın, S., Tan, D., Emre, Y. 2016. Marine Litter in Antalya Bay: Eastern Mediterranean. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on FisheriesandAquaticSciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractBook, p.555, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Toslak, C., Uzbilek Kırkağaç, M. 2016. An AssessmentAboutChanges Of Anchovy Fishing In Turkey.Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.441, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Gelibolu, S., Yanar, Y., Genç, M.A., Genç, E. 2016.Effects of Mannan-Oligosaccaride (MOS) Suplementation on GrowthandSome Blood Parameters of GilthedSeabream (Sparus aurata). Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.255-256, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Gelibolu, S., Yeşiltaş, M., Fedakar, D. 2016. Use of Silver peroxidefordisinfection of Meagre (Argyrosomus regius) egss. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.264-265, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Yeşiltaş, M. 2016. How Does Ocean AcidificationAffectPhytoplankton?Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.233, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Emre, Y., Yalım, B., Emre, N., Kurtoğlu, A., Kaymak, N., Akın, Ş., 2016. Spatial Variations In Stable Isotope Ratios Of Primary Producers. In Three Different Habitats Located In The Southwestern Mediterranean Coasts Of Turkey. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.237, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Taşkın, E., Yalım, F., B. 2016. Marine Macroalgal Flora Of Western MediterraneanCoast Of Turkey. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.252, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Fedakar, D. 2016.Use Of Silver Peroxide For Disinfection Of SeaBream (Sparus aurata L. 1758) And Sea Bass (Dicentrarchus labraxL. 1758) Eggs. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractB ook, p.270, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Güroy, D., Emre, Y., Mantoğlu, S., Emre, N., Karadal, O., Ertekin, H., Güroy, B., Yalım, F., B., 2016. Effect Of Dietary Artichoke Extract On The Growth Performance And Cost Analysis Of Turbot, Scophthalmus maximus. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.302, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Emre, Y.,Güroy, D., Ertekin, H.,Karadal, O., Emre, N., Mantoğlu, S., Yalım, F., B. 2016. Effect Of Dietary Grape Seed Extract On The Growth Performance And Cost Analysis Of Turbot, Scophthalmus maximus. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractBook, p.303, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Emre, N., Kubilay, A. 2016. Helminth Communities Of Turkish Endemic Fish Capoeta mauricii. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY AbstractBook, p.358, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Cılbız, M., Yalım, F. B., Yağcı, A., Yener, O., Çınar, Ş. 2016. Length Based Stock Assessment Of Common Carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) In Karacaören I Dam Lake, Turkey. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.367, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Yalım, B., Uysal, K., Emre, Y., Kavasoğlu, M., Emre, N. 2016. Evaluation Of Omega 3 Polyunsaturated FattyAcids Contents Of Five Mediterranean Fish. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.439, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Türkgülü, İ., Koçer, M. A., T., Uysal, G., Mefut, A. 2016. Revealing The Interrelation Of Biotic Indices And Water Quality In Eşen Stream (Muğla, Turkey) Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.517, ISBN: 978-605-9175-59-3.

Bulut, C., Uysal, K., Yaman, M., Emre, Y., Akçimen, U., Çınar, Ş., Erbatur, İ., Pak, F., Aktaş, Ö. 2016. Investigation Of Some Heavy Metal Levels In Water Samples Of Iznik Lake. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.528, ISBN: 978-605-9175-59-3.

Pak, F., Aktaş, Ö., Uzun, S. 2016. Acute Nitrite Toxicity In Barbus conchonius (Hamilton, 1822) And Its Compensation By Chloride. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.529, ISBN: 978-605-9175-59-3.

Pak, F., Özen, M., R., Aktaş, Ö. 2016. AcuteToxicity On FishMeagre (Argyrosomus regius, Asso, 1801) Of Copper(Cu+2). Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.530, ISBN: 978-605-9175-59-3.

Şen, B., Canpolat, Ö., Kocer, M., A., T. 2016.Leaching Of Heavy Metals From DumpSitesInto A StreamFlowingInto Lake Hazar (Elazığ, Turkey).Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.534, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Ülkü, M., Gülle, İ., Yalım, F., B., Emre, Y. 2016. Determination Of TheMicrocystinLevelsInKaracaoren-I Reservoir, Burdur, Turkey. Poster Presentation. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3-5 November 2016, Antalya/TURKEY Abstract Book, p.541-542, ISBN: 978-605-9175-59-3.

 

Akalın, S., Ünlüoğlu, A., Tıraşın, E., M., Aydın, C., M., Dal, İ., Emre, Y. 2016. Otolith Related Properties and Age Ring Formation of White Grouper (Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) in TheEastern Mediterranean Sea. International Grouper Workshop, 7-8 October 2016. Bodrum/Turkey.

 ''