Sonuçlandırılmış Projeler

Sonuçlandırılmış TAGEM projeleri

Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nce Sonuçlandırılmış Projeler

 • Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok Tespiti Araştırma Projesi
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 
 • Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Balıkçılık Projesi
 • Kuzey Kıbrıs Kıyılarında Biyo-Ekolojik Ön Araştırma Projesi
 • Ekonomik Deniz Ürünleri
 • Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları 
 • Ege Denizi Endüstriyel Balıkçılığı Araştırma Projesi 
 • Ege Bölgesinde Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Genel Organizasyonları, Üretim Aktiviteleri, Verimlilikleri Ve Stres Kaynaklı Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi
 • Ege Denizinde Farklı Tip Ortasu Trol Ağlarının Av Verimliliklerinin Araştırılması Projesi
 • Kapalı Ve Yarı Kapalı Koylarda Ağ Kafeslerde Yapılan Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinin, Deniz Tabanında (Bentikte) Yarattığı Çevresel Etkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
 • Bazı Ekonomik Sparid Üyelerinin Kültür Özelliklerinin İncelenmesi Akdeniz Endüstriyel Balıkçılığı Araştırma Projesi
 • Levrek Balığından Mevsim Dışı Yumurta Elde Etme Yöntemleri Ve Levrek Larvası Yetiştiriciliğinde Hava Kesesi Oluşumu Üzerinde Havuz Tipi Ve Deniz Suyu Tuzluluğunun Etkilerine İlişkin Araştırma
 • Yavru Balık Üretiminde Alternatif Canlı Yem Kaynakları: Çeşitli Kopepod Türlerinin Yoğun Kültür Denemeleri ve Yavru Balık Beslenmesinde Kullanımı
 • Balık Yemlerinin Sindirilebilme Oranlarının Tespiti
 • Medrap Projesi
 • Marmara Denizi’ndeki Ekonomik Demersal Balıkların Stok Tayini Projesi (TÜBİTAK DEBAG Proje No:116/G 1997:237 1999)Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Bünyesinde Sonuçlandırılmış Projeler

 • Toprak Havuzlarda Artemia parthenogenetica ve Artemia franciscana'nın sist Üretim İmkânlarının Araştırılması 2003
 • Dağ Alabalığının (Salmo trutta macrostigma) Türkiye Populasyonlarında Genetik Yapının Belirlenmesi 2005
 • Avrupa Yılan Balığının (Anguilla anguilla L.) Akdeniz Kıyılarımızdaki Beslenme Ortamlarının Belirlenmesi ve Avcılıkta Yakalanan Küçük Yılan Balıklarının Yapay Ortamda Besiye Alınarak Değerlendirilmesi 2005
 • Alabalık (Onchorynchus mykiss) ve Çipuraların (Sparus auratus) Yemlerine Bazı Enzim İlavesinin Büyüme, Yemden Yararlanma ve Çevre Kirliliğine Etkileri Üzerine Araştırmalar 2004
 • Aynalı Sazan (Cyprinus Carpio) ve Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss) Beslenmesinde Karışık Yemleme Rejimlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Araştırmalar 2004
 • Katyon-Anyon Farkı (Cad) Değişik Düzeylerde Olan Sodyum Karbonat, Sodyum Bikarbonat ve Kalsiyum Klorür İçeren Rasyonların Gökkuşağı Alabalıklarında (Onchorynchus mykiss) Büyüme Performansına Etkisi Üzerine Araştırmalar
 • Levrek ve Çipuraya Alternatif Deniz Balığı Türlerinin Yetiştiricilik Potansiyellerinin Araştırılması

 

 • İkiz Adalar ve Salih Adasında Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesinin Olası Çevresel Sonuçları

   
 • Belirlenmiş Kıyı Alanlarının Balıkçılık Amaçlı Yönetimi Projesi

   
 • Lüfer Balığı (Pomatomus saltator)'nın Sürdürülebilir Avcılığı, Bazı Populasyon Özellikleri ve Değerlendirme Stratejileri
 • Akdeniz Bölgesindeki Alabalık (Onchorynchus mykiss) İşletmelerinin Hastalık, Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi Üzerine Araştırmalar2005
 • Bozcaada-Gökçeada, Güllük ve Gökova Körfezleri'ndeki Sünger Stoklarının Son Durumu ve Verimliliğinin Araştırılması 2006
 • Güney Ege'de Kıyı Balıkçılığında kullanılan Uzatma Ağları ve seçiciliğinin belirlenmesi
 • Beymelek Lagün Gölü'nün Ekolojik ve Balıkçılık Yapısının Belirlenmesi 2007
 • Ege ve Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Balık Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
 • Ayvalık-Çeşme arasındaki deniz hıyarı stoklarının araştırılması 2009
 • Minakop Balığı (Umbrina cirrosa, Lin. 1758) Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması 2010
 • Mırmır Balığı (Lighognathus mormyrus Lin., 1758) Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması 2010
 • Sivriburun-Karagöz (Puntazzo puntazzo Lin., 1758) Balığı Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması 2010
 • Değişik Sınırlı Yemleme Yöntemlerinin Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Nicel ve Nitel Kriterleri Üzerine Etkileri
 • Antalya Körfezi'ndeki Deniz Makrobentik Bitkilerinin Belirlenmesi ve Kataloglanması
 • Beymelek Lagün Gölü'ndeki Mavi Yengeçlerin (Callinectes sapidus, Rathbun, 1896) Bazı Biyolojik Parametreleri, Üreme Biyolojisi ve Et Kompozisyonunun Araştırılması (2009-2012)

   
 • Antalya ve Muğla illerindeki Alabalık kuluçkahanelerinin biyo-teknik özelliklerinin araştırılması (2009-2011)
 • Ladigesocypris ghigii (Gianferrari,1927)'nin Üreme Özelliklerinin Araştırılması (2009-2012)
 • Antalya Körfezi Dip Trol Avcılığında Hedef Dışı Av Kompozisyonları ve Oranlarının Belirlenmesi (2011-2012)
 • Posidonia oceanica'nın Taşıma Dikim ve Koruma Amaçlı Üretim Olanaklarının Araştırılması (2011-2013)
 • İthal Edilen Tatlı Su Akvaryum Balıklarında Paraziter ve Bakteriyel Hastalık Etkenlerinin Araştırılması (2011-2013)

 

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kaynaklı Atıkların Azaltılması Üzerine Bazı Araştırmalar (2011-2013)


  Akdeniz Bölgesindeki Akarsularda Yaşayan Capoeta Genusuna ait Bazı Endemik ve Ekonomik Balık Türlerine Ait Helmint Faunasının Tespitine Yönelik Araştırmalar (2011-2013)  ​
 • Karacaören I Baraj Gölü On Yıllık (2003-2013) Değişim Sürecinin Limno-Ekolojik Yönden İncelenmesi (2013-2014)

   
 • Beymelek Lagünü'nün Besin Ağ Yapısı'nın Duraylı Karbon ve Azot İzotop Yöntemi ile Belirlenmesi (2013-2014)

   
 • Çipura yemine farklı oranlarda eklenen Mannan-oligosakkarit (MOS)'in Çipura (Sparus aurata)'lar da büyüme ve et kalitesi üzerine etkileri (2013-2015)

   
 • Türkiye İç Sularında Bulunan Bazı Aphanius Türlerinin (Aphanius mento, Aphanius villwocki, Aphanius sureyanus)  Yapay koşullarda Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi (2011-2014)

   
 • Uluabat Gölü'ndeki Su Kirliliğine Bağlı Olarak Sazan (Cyprinus carpio) ve Yayın (Silurus glanis) Balıklarındaki Genetik Hasar Düzeyinin Belirlenmesi (2014-2015)
 • Farklı sürelerde ticari ürün ve L-karnitin ile zenginleştirilen rotifer (Brachionus plicatilis)'in besinsel içeriğinin belirlenmesi (2015-2016)

Sonuçlandırılmış Tübitak Projeleri

  • ​Antalya Beymelek Yöresinde Bulunan Ekonomik Karides Türlerinden Penaeus semisulcatus (De Haan,1844)'un Yapay Üretim Olanaklarının Araştırılması (TÜBİTAK YDABAG-101Y085)
  •  Balık Yetiştiriciliği ve Havza Kaynaklı Kirliliğin Eşen Çayı Ekosistemine Etkilerinin Matematiksel Modelleme Yontemleri İle Belirlenmesi ve Akdeniz'e Nutrient Akışını Kontrolü (TÜBİTAK ÇAYDAG-107Y084)
  • Akdeniz Bölgesi İklim Koşullarında Artemia parthenogenetica'nın Toprak Havuzlarda Biyomas ve Sist Üretim Olanaklarının Araştırılması (TÜBİTAK ÇAYGAG-199Y090)
  • L-Karnitin ile Zenginleştirilmiş canlı yem ile beslemenin çipura larvalarında yaşama ve büyüme oranları üzerine etkisi (2013-2014 TÜBİTAK-1001) (Sonuç raporu yazım aşamasında)​

Sonuçlandırılmış Avrupa Birliği Projeleri

 • "Genetic Improvement of Farmed Sea Bass,  Dicentrarchus  labrax: Strain Testing and Response to Selection (Kültüre alınmış levrek balığının genetiksel gelişimi, soy  testi ve ayırım parametreler (6th European Commıssıon Framework Programme On ResearchAvrupa Birliği-AKSAM partnerliği. 2005 -2007.

Sonuçlandırılmış Uluslararası İşbirliği Projeleri

 1.Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi


TÜGEM ile JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Müdürlüğümüz Beymelek tesislerinde "Yassı Balık Yetiştiriciliği Projesi" yürütülmüştür. Proje kapsamında kalkan yetiştiricilik (besleme) modellerinin geliştirilmesi, pazar boyuna kadar büyütülmesi, ticari ölçekte üretim şartlarının belirlenmesi, gıda güvenlik sisteminin araştırılması ve elde edilen bilgilerin kamu ve özel sektör ile paylaşılarak Türkiye'de uygun çevre koşullarına sahip yörelerde yassı balık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve Kalkan yetiştiriciliğine uygun karasal su ürünleri alanlarında yetiştiricilik yapılarak Türkiye'de su ürünleri endüstrisinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Proje çalışmaları, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen ve yavru balıklarının yumurtadan çıkış tarihleri esas alınarak belirlenmiş üç farklı kalkan balığı grubu ile 2007-2011 tarihileri arasında 2 Japon uzmanın nezaretinde yürütülmüştür.

Proje çalışmaları esnasında 4 farklı çalışma grubu oluşturulmuş ve JICA vasıtasıyla farklı dönemlerde Japonya'dan gelen 5 konu uzmanıyla birlikte çalışılmıştır. Proje çalışmaları esnasında JICA tarafından enstitümüzde görevli 4 teknik eleman Japonya'ya gönderilerek çeşitli konularda eğitim almaları sağlanmıştır.

2. Kırgızistan Ton Bölgesi Balık Üretim İstasyonunun Rehabilitasyonu Projesi


Yürütücü Kuruluş: Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

Proje Ortakları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adına Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Süresi: 2007-2009

Kırgızistan Ton Bölgesi Balık Üretim İstasyonunun Rehabilitasyonu Projesi kapsamında; Üretim İstasyonunun rehabilite edilerek modern bir kuluçkahane olma niteliğine kavuşturmak, yörede mevcut türleri daha fazla yaşama oranıyla üretmek, balık kaynaklarını korumak ve söz konusu üretimi ekonomik boyuta ulaştırarak Kırgızistan ekonomisine katkıda bulunması planlanmaktadır. Yürütülecek çalışma ile kuluçkahanedeki üretim daha modern yöntemlerle yapılacak, gerek doğal su kaynaklarının balıklandırılmasında ve gerekse özel işletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesinde lokomotif rol oynayacaktır. Proje ile ilgili olarak üretim için alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve 2009 Haziran ayı içerisinde ilk üretim gerçekleştirilmiştir

3. Bosna-Hersek / Konjic Su Ürünleri Araştırma Merkezini Geliştirme Projesi

Yürütücü Kuruluş: Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

Proje Ortakları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Adına Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Saray Bosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Proje Süresi: 2007-2010

Bosna Hersek'te Balıkçılığın Geliştirilmesi projesi kapsamında atıl durumda bulunan Boracko Balıkçılık Merkezinin modernizasyonun sağlanarak yeni kurulacak ve işletme halindeki balık yetiştirme tesislerine eğitim, teknik destek, ruhsat ve yavru temini, akarsu ve göllerdeki doğal populasyonların izlenmesini ve stokların korunarak desteklenmesini sağlamak amacıyla Neretva-Konjic Balıkçılık Merkezi'ne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bosna-Hersek Cumhuriyeti konu uzmanlarının, yetiştiricilerinin ve öğrencilerin balık yetiştiriciliği konusunda eğitilmesi projenin diğer amaçlarından biridir. Ayrıca, Bosna-Hersek Cumhuriyeti için su ürünleri yetiştiricilik yönetmeliği taslağı ve balık çiftlikleri için de tip projeler hazırlama çalışmaları yapılacaktır. Proje ile ilgili olarak Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ve Türkiye'den Bosna Hersek'e karşılıklı teknik gezi çalışmaları düzenlenmiştir. Üretim için alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve 2009 yılı içerisinde üretime geçilmiş ve 2010 yılında proje tamamlanmıştır

''