Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ
·        Akreditasyon işlemlerini tamamlayarak Uluslararası laboratuvarlara sahip kuruluş düzeyine gelmek,
·        Güçlü akademik kadrosu ve donanımı ile bitki sağlığı araştırmalarında öncülük yapmak,
·        Güvenilir ürün için entegre mücadele ilkeleri çerçevesinde zararlı organizmalarla mücadelede insan, çevre sağlığı ve doğal dengeyi gözetmek,
·        Teknolojik ve sürdürülebilir metotlar ile sorunların çözümüne yönelik yeni yaklaşımlarda bulunmak,
·        Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinin fiziki alt yapısının güçlendirilerek ulusal ve uluslararası alanda sürdürülebilir hizmet vermesini sağlamak
 
MİSYONUMUZ
·        Bitki sağlığı alanında ileri teknikleri kullanarak çevre dostu teknoloji ve bilgi
üreten, ar-ge altyapısını uluslararası standartlara göre geliştiren mükemmeliyet merkezi haline gelmek,
·        Bitki ve bitkisel ürünlerde sorun olan zararlı organizmaların teşhisini, yayılışlarını, yoğunluk ve zarar düzeylerini tespit etmek, bunların ekonomik zarar seviyelerini ve mücadele eşiklerini saptamak,
·        Yerli bitki koruma ürünleri ve yerli zirai mücadele makinaları geliştirmek,
·        Pestisitlere karşı direnç izleme ve yönetim programlarını oluşturmak,
·        Zararlı organizmaların mücadelesinde kimyasal girdilerin kullanımının azaltılmasına yönelik mücadele metotlarını belirlemek,
·        Kimyasal mücadeleye alternatif mücadele konularında araştırmalar yapmak, 
·        Ülke  genelinde   fauna, flora   ve   mikroflora   etmeni   organizmalarının   toplanması, korunması,  muhafazası ve katologlanması
 
HEDEFLERİMİZ
·        Akredite laboratuvarların oluşturulması,
·        Zararlı organizmalar ile mücadelede feromon, cezbedici ve biyopestisitlerin geliştirilmesi,
·        Yerli teknoloji ile yüksek etkinliğe sahip ilaçlama makinelerinin ülkemize kazandırılması için yerli prototip çalışmalarının yapılması,
·        Proje çalışmaları ile etkinliği kanıtlanmış yeni biyopestisitlerin formülasyon haline getirilmesi,
·        Pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik pestisit uygulama teknikleri ve teknolojilerinin kullanılması,
·        Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi koleksiyonunun geliştirilmesi ve veri tabanının oluşturulması,
·        Ülkemizde pestisitlere karşı dirençli zararlı organizmaların belirlenmesi, direnç izleme ve yönetim programlarının yapılması,
·        Bitkide zararlı organizmalara dayanıklılık konusunda çalışmalar yapılması,
·        Ulusal ve uluslararası multidisipliner projelerin artırılması,
·        Yeni metotları adapte ederek zararlı organizmaların teşhis kapasitesinin artırılması,
·        1952 yılından beri yayınlanmakta olan ulusal ve uluslararası veri tabanlarınca taranan Bitki Koruma Bülteninin SCI-expanded kapsamında taranması,
·        Zararlı organizma risk haritalarının oluşturulması çalışmalarının yapılması,
·        Değişen çevre ve iklim koşullarında zararlı ve faydalı organizmaların popülasyonlarının izlenmesi,
·        Tarımsal aktivitelerin ekosisteme etkileri ile zararlı-faydalı komplekslerindeki değişimlerin izlenmesi çalışmaların yürütülmesi,
·        Zararlı organizmaların mücadelesinde tahmin ve uyarı metotlarının çalışılması ve mücadele çalışmalarına entegre edilmesi,
·        İhracatta sorun olan zararlı etmenlerin mücadelesinde Metil Bromid’e alternatif araştırmaların yapılması,
·        Ülkemiz açısından önemli tarımsal ürünlerde kalıntı limitlerinin (MRL) belirlenmesi,
·        Sürüklenme ve özellikle su kaynaklarındaki kirliliğin azaltılmasına yönelik ilaç uygulama tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması,
·        Pestisitlerde formülasyondaki aktif madde analizlerinin yanında yardımcı madde analizlerinin de yapılması,
·        Pülverizatör ölçüm ve değerlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi,
·        Herbisitlerin toprak yüzeyinden sürüklenmesinin azaltılması,
·        Herbisitlerin etkinliğinin artırılması ve herbisit tüketiminin azaltılması,
·        Pestisit analizlerinin AB, FAO ve WHO standartlarına uygun şekilde güncellenmesi,
·        Biyolojik mücadele etmenlerinin kitle üretiminin yapılması,
·        Pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkilerinin belirlenmesi,
·        Ülkemizde kullanılan pestisitlerin ekotoksikolojik izleme programlarının oluşturulması,
·        Tarımsal ürünlerde işlemenin pestisit kalıntısı üzerine etkilerinin ortaya konulması,
·        Biyolojik mücadele etmenleri ile konukçu ve bitkiler arasındaki beslenme (trofik) ilişkilerinin ortaya konularak mücadele programlarının oluşturulması hedeflenmektedir.
''