Etik İlkeler

ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK İLKELERİ

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü (ZMMAE), kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Resmi Gazete’nin 13.04.2005 tarih ve 25785 sayısında yayınlanan “KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ”ine tabidir. Bu yönetmelik ışığında ZMMAE;
·       Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine sahip,
·       Halka hizmet bilincinde,
·       Hizmet standartlarına uyan,
·       Amaç ve misyonuna bağlı,
·       Dürüst ve tarafsız,
·       Saygın ve güven veren,
·       Nazik ve saygılı,
·       Etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildiren,
·       Çıkar çatışmasından kaçınan,
·       Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmadığı,
·       Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına riayet eden,
·       Kamu malları ve kaynaklarının kullanımında dikkatli,
·       Savurganlıktan kaçınan,
·       Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlarda bulunmayan,
·       Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık konusunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu esas alan,
·      Yöneticilerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilen ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır, hesap verme sorumluluğunun bilincinde,
·       Eski kamu görevlileriyle ilişkilerinde onlara imtiyazlı davranmayan ve
·       Mal bildiriminde bulunmayı sağlayan etik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

''