Biyolojik Mücadele

Bitkilerde zarar oluşturan hastalık ve zararlılar ile mücadelede biyolojik mücadele etmenlerinin belirlenmesi, korunması, etkinlikleri ve bu etmenlerin kullanımlarına yönelik araştırmalar yapmak bölümün görevidir.
Bununla birlikte;
·        Biyolojik mücadele etmenlerinin ve konukçularının üretimini yapmak ve bu etmenleri salım çalışmalarında kullanmak,
·        Doğal kaynaklarımız olan biyolojik mücadele etmenlerinin tespiti ve sürdürülebilirlikleri için rezerv alanları oluşturmak,
·        Değişen çevre ve iklim koşullarında zararlı ve faydalı organizmaların popülasyonlarını izlemek,
·        Tarımsal aktivitelerin ekosisteme olumlu veya olumsuz etkileri ile zararlı-faydalı komplekslerindeki değişimlerin izlenmesine yönelik ekolojik çalışmaları yürütmek,
·        Tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin faydalı organizmalara yan etkilerini belirlemek,
·        Biyolojik mücadele etmenleri ile konukçu ve bitkiler arasındaki beslenme (trofik) ilişkilerinin ortaya konularak mücadele programlarının oluşturmak.
·        Süne ile biyolojik mücadele çalışmalarında koordinatörlük yapmak,                                                                   
·        Mücadeleye yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bitkide hastalık etmenlerine dayanıklılığı sağlayan mekanizmaların ortaya konulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
·        Zararlı organizmalar ile mücadelede biopestisitleri kullanmak,
·        Araştırmalar sonunda ümitvar bulunan yerli izolatların (fungus, bakteri vb.) biyopestisit olarak üretimine yönelik formulasyon çalışmaları yapmak.
Biyolojik mücadele çalışma sonuçlarının IPM programlarına entegrasyonunu sağlamak görevleri arasındadır.''