Zirai Mücadele İlaç, Alet ve Toksikoloji

1958 yılında kurulan Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Araştırma Enstitüsü, 1987 yılında Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile birleşerek mevcut yapı oluşturulmuştur. Bölümümüz Enstitümüze ait B-Blok Hizmet Binasında faaliyet göstermektedir.

Bölümde

  • Bitki koruma ürünleri formülasyonlarının gerek ruhsata esas, gerekse denetim amaçlı kalite kontrol analizleri, çeşitli bitki ekstraktlarının hazırlanması, bu ekstraktlardan Bitki koruma ürünü formulasyonu oluşturma çalışmaları,
  • Tarımsal alanlarda zararlı böcek, akar ve fungus türlerinin pestisitlere karşı direnç durumlarının belirlenmesi,
  • Bitki koruma ürünlerinin bitkilerde ve bitkisel ürünlerde, sularda, toprakta kalıntılarının tespit edilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Yürütülen araştırmalarda, ekonomik öneme sahip olan zararlı türlere karşı kullanılan pestisitlerin direnç durumları biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Bölümde başta AB olmak üzere, çeşitli uluslararası destekli projeler yürütülmektedir.  Depo zararlıları ile mücadelede kullanılan fosfin gazına oluşan direnç durumu ile ilgili çoklu kalıntı analiz metotlarının geliştirilmesi, bazı ürünlerde ülkesel MRL (maksimum kalıntı limiti) belirlenmesi, sularda ve toprakta kalıntı durumlarının ortaya konması, işlenmiş ürünlerde işlemenin kalıntı üzerine etkisinin belirlenmesi, çeşitli bitkilerden ekstrakt elde edilmesi ve bu ekstraktlardan bitki koruma ürünü formulasyonu teşekkülü konularında TUBİTAK ve üniversite destekli projeler yürütülmektedir.

Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünlerini Ruhsatlandırma Komisyonu'nda, bitki koruma ürünlerinin fiziksel, kimyasal özellikleri, toksikolojisi, kalıntısı, eko toksikolojisi, toprak-su-havadaki davranışları ve uygulayıcıya etkileri bölümümüz tarafından incelenmekte, insan ve çevre sağlığı açısından riskleri değerlendirilmekte ve gerekli olan uyarıların ilaç etiketinde yer alması sağlanmaktadır. Bölümümüzde, ruhsata esas olarak Aphis gossypii, A. pomi, A. punicae, Eurygaster spp., Helicoverpa armigera, Leptinotarsa decemlineata, Myzus. persicae, Trialloridies vaporariorum, Tuta absoluta, Panonychus citri, P. ulmi, Tetranychus cinnabarinus, T. urticae, T. viennensis zararlıları için ülkemize yeni girecek pestisitlere karşı başlangıç toksisitelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Depo zararlılarında fosfin direnci çalışmaları kapsamında Alüminyum veya Magnezyum fosfit tabletlerinin, fosfin gaz çıkış yoğunluğu ve süresi tespit edilmektedir. Ayrıca bitki veya toprağın pestisitle bulaşık olup olmadığının tespitine yönelik kalıntı analizleri de bölümümüzde yapılmaktadır.

Bunların dışındaki faaliyetler ise hizmet içi eğitim programları kapsamında "Bitki Koruma Ürünlerinin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri", "Zararlılarda Bitki Koruma Ürünlerine Karşı Gelişen Direnç", "Pestisitlerin Kalıntısı", "Tarım işletmelerinde tehlikeli maddeler, riskler ve önleyici yaklaşımlar" konularında eğitimler yapılmaktadır. Türkiye'de halk sağlığını tehdit eden zararlılar ve bu zararlıların mücadelesinde kullanılan Biyosidal ürünlerin kullanımı ile toksikolojisi ve ekotoksikolojisi konusunda kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bölüm çalışmalarımızda zararlı organizmaların pestisitlere karşı direnç tespiti, izlenmesi ile direnç yönetimine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve bitkisel ürünlerdeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılarak sürdürülebilir pestisit kullanımı hedeflenmektedir. 


''