Amaç ve Görevler

Ülkesel Görev Alanı ........ : Ülkenin Tamamı
Uluslararası Görev Alanı :  Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ve Yakındoğu, Afrika, Balkan Ülkeleri
Bölgesel Görev Alanı ......İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale
Görevleri............................. :

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek, koordinasyonunu sağlamak, yürütmek ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Kamu, özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurs, seminer, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları, TÜBİTAK, Üniversiteler ile benzer konularda çalışmalar yapan gönüllü kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek,
 • Havzalarda su kaynaklarının korunması geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
 • Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,
 • Düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanım koşullarının belirlenmek,
 • Toprakların verimlilik potansiyellerinin belirlenmesi, korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
 • Tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak ve yarı kurak bölgelerde suyun ve toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik agronomik ve kültürel önlemleri geliştirmek,
 • Organik ve inorganik kaynaklı bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprağın verimliliğine ve kalitesine etkilerinin araştırılması ve uygun gübreleme tekniklerini belirlemek,
 • Tuzluluk, sodiklik, yaşlık(yetersiz drenaj), erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemlerle, ekonomik ve uygulanabilir ıslah yöntemlerini geliştirmek,
 • İklim değişikliğinin toprak ve su kaynaklarında meydana getireceği muhtemel değişimlerin belirlemek ve uygun adaptasyon stratejilerini geliştirmek,
 • Toprak ve arazi bilgi sistemlerinin oluşturulması ve bunlara ilişkin veri tabanı oluşturmak,
 • Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik sosyal ve ekonomik analizler yapmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak,
 • Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla yayım çalışmaları yapmak, İl müdürlükleriyle ortak programlar düzenlemek,
 • Enstitü tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak,
 • Ar-Ge çalışmalarında görevli olduğu konularda faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yerine getirmek,
''