Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü

Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü; oşinografi, limnoloji, çevre ve kaynak tespiti gibi konularda çeşitli araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek amacıyla kurulmuştur. Hazırlanan projelerde, enstitüdeki diğer bölümler tarafından yürütülen projelere temel veriler elde edilmesi, çeşitli ortamlardaki kirlilik boyutlarının ve kaynaklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Balık yetiştiriciliğinde kullanılacak su kaynaklarının kalite kriterlerinin belirlenmesi ve alıcı ortamlara doğrudan deşarj yapan tesis ve işletmelerin atık sularının “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Çevre Kanununda” belirtilen kalite kriterlerine uygunluğu Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü tarafından tespit edilmektedir.

Bu amaçla bölüm laboratuarlarında deniz suyu veya tatlı su numunelerinde; nitrit, nitrat, fosfat, sülfat, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacı, klorofil-a, toplam sertlik, organik madde, fekal ve total koliform, deterjan, yağ ve gres gibi birçok analiz yanında atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile kurşun, bakır, demir, mangan, arsenik, cıva, çinko, kadmiyum gibi ağır metaller, deriştirme işlemlerinden sonra ppb seviyesinde tayin edilebilmektedir.

Ayrıca, herhangi bir amaçla numune alımı sırasında bu sularda yerinde sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, tuzluluk ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümler ve diğer bazı parametreler (klorofil-a, ışık geçirgenliği, sigma-t) deniz ortamında CTD probu ile 500 metre derinliğe kadar 1 metre veya daha küçük aralıklarla ölçülmektedir. Yine deniz ortamında Karadeniz’i çok yakından ilgilendiren hidrojen sülfür ve alkalinite analizleri de yapılmaktadır.

Organizmalarda (balık, midye, salyangoz, yosun) ve sedimentte çeşitli ön işlemlerden sonra metal analizleri (kurşun, bakır, çinko, mangan, kadmiyum, arsenik, cıva, demir) yapılmakta olup bu materyallerdeki pestisit kalıntıları ve petrohidrokarbon tayinleri konusunda çalışmalar devam etmektedir.


Bağlı Birim
Kimya Laboratuarları

Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölüm Başkanlığı altında bulunan laboratuvar birimlerinde, su kaynaklarının yetiştiriciliğe uygunluğunun belirlenmesinin yanı sıra çeşitli amaçlar doğrultusunda limnolojik ve oşinolojik çalışmaları kapsayan çevresel izleme programları yürütülmektedir. Altyapı yönünden iyi düzeyde bulunan laboratuvar birimlerimizde hedefimiz hizmet verdiğimiz sektöre TS EN ISO/IEC 17025:2010-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının yeterliliği için Genel şartlar uluslararası standardının gereklerini karşılayan hizmet sunabilmektir.

Laboratuvar birimlerimizde temel su kalite kriterleri yanında eser düzeyde nutrient ve ağır metal analizleri yapılmaktadır. Çeşitli numune hazırlama aşamalarının ardından sediment ve biota numunelerinde de ağır metal analizleri gerçekleştirilmektedir.

Çevre ve Kaynak Yönetimi Bölümü altında yer alan laboratuvar birimlerimizde mevcut donanım ve yapılan analizler;

· Su Analiz Labaratuvarı: Laboratuvarımızda UV-VIS spektrofotometre, multi sensörlü su kalitesi ölçüm sistemleri, pH metre, oksijenmetre, santrifüj, filtrasyon sistemleri, destile ve deiyonize su sistemleri, etüv, hassas terazi gibi donanımlar mevcuttur. Birimimizdeki donanımlar ile sularda sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, toplam sertlik, kalsiyum, magnezyum, toplam askıda katı madde, klorofil-a, permanganat indeksi, yağ ve gres, alkalinite, hidrojen sülfür analizleri ile hazır kitler kullanılarak nitrat, nitrit, amonyak, sülfat, fosfat, serbest klor, deterjan ve kimyasal oksijen ihtiyacı parametreleri ölçülmektedir.

· Oto Analizör (CFA) Ünitesi: Birimde Seal Marka 4 kanallı kimyasal oto analizör mevcuttur. Su ve deniz suyu örneklerinde mikromolar seviyelerinde nitrat, nitrit, amonyak, silikat, fosfat, toplam fosfat ve toplam azot analizleri yapılmaktadır.

· Numune Hazırlama Ünitesi: Katı numunelerin ağır metal analizi amacıyla asit/asit karışımları yardımıyla çözünürleştirilmesi birimizde bulunan Milestone Ethos 1 Model mikrodalga sistemi yardımıyla yapılmaktadır.

· Atomik Absorpsiyon Ünitesi: Birimde GBC 905 model AAS mevcut olup alev, grafit, hidrür ve soğuk buhar atomlaştırma sistemleri yardımıyla mangan, çinko, bakır, demir, kadmiyum, kurşun, arsenik ve civa analizleri yapılmaktadır.

· ICP-MS Ünitesi: Birimizde Varian 820 model (Bruker) ICP-MS mevcut olup aynı numunede birden çok metal analizinin aynı anda ppb ve ppt düzeylerinde ölçümü gerçekleştirilmektedir.

Bölümde ayrıca göl/deniz çalışmalarında su kolonu örneklemelerinde kullanılan Nansen Örnekleme kapları, 12x5 L kapasiteli Sea Bird Rosette Örnekleyici ve su kolonu fizikokimyasal parametrelerin ölçümünde kullanılan Sea Bird SBE 25 Model CTD sistemi mevcuttur.​
''