TAGEM Projeleri

​Hamsinin Değerlendirilmesinde Alternatif Marinasyon Kaynaklarının Kullanımı- (2016-2017)​

Doğu Karadenizde Dağılım Gösteren Bazı Kefal Türlerinin (Mugil cephalus L. 1758 ve  Liza aurata, Risso 1810) Kültür Özelliklerinin Belirlenmesi​ (2015-2017)

Gen bankası veri tabanının oluşturulması: Kalkan balığı (Psetta maxima L.)​ (2015-2017)

Doğal Antioksidanlar Katılarak Mikroenkapsüle Edilen Hamsi Yağlarının Oksidatif Stabilitelerinin İncelenmesi (2015-2016)

Peynir Altı Suyu Protein İzolatlı Nanokompozit Film ile Kaplanmış Alabalığın Kalite Kriterlerinin ve Raf Ömrünün Belirlenmesi (2014-2015)

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Alabalık Kuluçkahanelerinde Yumurta Ve 0-6 Aylık Yavru Kayıplarının Nedenlerinin Araştırılması

Karadeniz Kalkan Balığında(Psetta maxima) Fotoperiyod İle Döl Alım İmkanlarının Araştırılması

Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna L., 1758) Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması

Balık Gen Bankası Oluşturulması İçin Ön Çalışma: Sperm Muhafazası (2013-)

Çanakkale Boğazı'ndan Hopa'ya: Lüfer (Pomatomus saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi (2013-)

Türkiye'deki Kahverengi Alabalık (Salmo trutta L.) Populasyonlarının Genetik Yapısının Mikrosatellit ve Dloop Sekans Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi (2013-)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Hamsi (Engraulis encrasicolus ponticus) Yumurta, Larva ve Genç Bireylerinin Dağılım ve Bolluğu (2013-)

Doğu Karadeniz'de Avlanan ve Yetiştirilen Bazı Balıkların Tütsülenmesinde Tüketici Kabulünün ve Depolama Stabilizesinin Belirlenmesi (2013-)

Doğu Karadeniz Kıyılarının Ekolojik Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Bentik Omurgasız Organizmaların Tür Çeşitliliği (2013-2016)

İç Sularda Avcılık Yoluyla Yapılan Üretim Miktarlarının Tespiti ve İzlenmesi (2012-)

Orta ve Doğu Karadeniz'de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine Etkilerinin Araştırılması (2012-)

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Balık Çiftliklerinin CBS ile Konumsal Analizi ve Veritabanı Oluşturulması Pilot Çalışması (2012-)

Batı Karadenizde'ki Demersal Balık Stoklarının Tahmini Projesi (2011-2015)

Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Stok Koruma Stratejisi Geliştirilmesi (2011-)

Batı Karadeniz'de Dağılım Gösteren Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)) Stoklarının Tahmini (2011-2014)

Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (2011-)

Trabzon Kıyılarında Yumurtadan Ergin Bireye İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner, 1868): Yaş, Büyüme, Ölüm Oranları ve Üreme (2011-2014)

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)'nın Besin Madde İhtiyaçlarının Belirlenmesi (2011-)

Karadeniz'de Balıkçılık Yönetimi Uygulamalarının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi (2009-2011)

Karadenizdeki Trol Balıkçılığının İzlenmesi (2010-)

Gırgır (Hamsi) Avcılığının İzlenmesi (2006-2016) 

Trabzon Açıklarında Deniz Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (Sürekli Proje) (2001-)

İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Popülasyonlarının Genetik Yapısının Mitokondriyal DNA-RFLP Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi (2010-2012)

Pulsed-Field Jel Elektroforesis (PFGE) Tekniği Kullanılarak Lactococcosis Etkeni olan Lactococcus garvieae'nin Genetik Çeşitliliğinin ve Yayılımının Belirlenmesi (2010-2011)

Balıkçılık Yönetim Kararları Etki Değerlendirme Analizi (2009-2011)

Karadeniz Bölgesinde Kültürü Yapılan ve Doğal Balıklardan İzole Edilen Viral Hemorajik Septisemi Virüs (VHSV) İzolatları ile Kalkan Balığı ve Gökkuşağı Alabalıklarında Patojenite Çalışmaları (2008-2010)

Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi (2008-2010)

Kalkan Balığı Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi (2007-2010)

Pisi Balığı (Platichthys flesus luscus Pallas, 1811)'nın Biyo-Ekolojik Özelliklerinin ve Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması (2007-2010)

Sciaenidae Familyası Balıklarından Mavruşgil (Sciaena umbra) ve Kötek(Umbrina cirrosa) Balıklarının Biyo-ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması (2007-2010)

Mersin Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi ve Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması (2006-2010)

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)'nın Özel Sektöre Kazandırılması (2007-2009)

Deniz Salyangozu Avcılığında Kullanılan Direçe Alternatif Av Araçlarının Geliştirilmesi (2005-2008)

Karadeniz Alabalığının Yetiştiriciliği ve Balıklandırma Amacıyla Kullanımı (2002-2008)

Samsun İli Sınırları Dahilinde İç Sularda Biyolojik Çeşitliliğin (Omurgalılar) Tespiti (2003-2007)

Türkiye'de Kahverengi Alabalık Populasyonlarının Genetik Yapısının Belirlenmesi (2003-2007)

Trabzon Açıklarında Deniz Suyunun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi (2002-2004)(2004-2006) Sürekli izleme projesi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Balık Yetiştiriciliği Uygulama İmkanlarının Araştırılması (2003-2005)

Karadeniz Bölgesinde Mersin Balığının Yavru Üretim İmkanlarının Araştırılması (2001-2005)

Yetiştiricilik Yoluyla Üretilen Kalkan Balığı Yavrularının Doğal Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi (2000-2005)

Marmara Denizindeki Karideslerin Dağılım Alanları, Avcılıkta Kullanılan Av Araçlarının Verimliliği ve Karides Stoklarının Sürdürülebilir Kullanımı (2001-2004)

Çıldır Gölünde Bulunan Tatlısu Midyelerinin Populasyon Parametrelerinin Tespiti ve Ekonomik Olarak Değerlendirme İmkanları (2000-2003)

Karadeniz'de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Araştırılması: Pazar Boyuna Kadar Büyütme (2000-2003)

Karadeniz’deki Barbunya balığının (Mullus barbatus) genetik yapısının zamansal değişimi:(1989-2015​)

Karadeniz Alabalığının Biyo-Ekolojik Özelliklerinin ve Kültür İmkanlarının Araştırılması (1998-2002)

Karadeniz'de Orta Su Trolünün Kullanım Olanakları ve Av Verimliliğinin Belirlenmesi Projesi (1998-2002)

Karadeniz Bölgesinde Su Kirliliğine Sebep Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Su Ürünlerine Etkilerinin Araştırılması (1999-2001)

Deniz ve Akarsulardaki Kirliliğin Karadeniz'deki Ekonomik Değeri Yüksek Balıkların Stokları Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi (1998-2001)

Doğu Karadeniz'deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Olan Etkisinin Tespiti Projesi (1998-2001)

Karadeniz Bölgesinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal Analizi ve Verimliliğinin Belirlenmesi (1998-2000)

Karadeniz'de Levrek Balığı Yetiştiriciliği (1994-1998)

Karadeniz'de Çipura Balığı Yetiştiriciliği (1994-1998)

Deniz Kafeslerinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarında Ekonomik Başlangıç Ağırlığının Tespiti Projesi (1994-1997)

Dip Trol Ağlarında Seçiciliğin Belirlenmesi Projesi (1993-1996)

Batı Karadeniz'de Ağır Metal Kirliliğinin Karasal Kaynaklarının Belirlenmesi (1993-1996)

Ekonomik Deniz Ürünleri Projesi: Doğu Karadeniz'deki Dip Balıklarının Üreme Periyotlarının Tespiti (1988-1996)

Çıldır Gölü Stok Tayini Projesi (1990-1995)

Marmara Denizi'ndeki Av Araç Gereçleri ve Avcılık Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (1992-1994)

Doğu Karadeniz'deki Deniz Salyangozu (Rapana thomasiana) Stoklarının Tahmini Projesi (1991-1994)

Ekonomik Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Optimum Stok Yoğunluğunun Tespiti (1992-1993)

Karadeniz'de Balık Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi: Midye Yetiştiriciliği (1990-1993)

Karadeniz'deki Av Araç Gereçleri ve Avcılık Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (1990-1992)

Orta ve Doğu Karadeniz'de Ekonomik Önemi Olan Deniz Organizmalarında Ağır Metallerin Belirlenmesi (1990-1991)


''