Hakkımızda

Araştırma Altyapısı:

Kuruluşumuz, araştırma çalışmalarında kullanılan, farklı tip ve modellerde mikroskop ve binokülerler, kuru ve buharlı sterilazatörler, biyolojik inkubatörler, eliza cihazı, su destile apereyleri, steril kabinler, değişik devirli santrifüjler, çalkalayıcılar, öğütücü ve karıştırıcılar, spektrofotometreler (UV/Visible ve IR), gaz kromotografi cihazları (GCMS, HRGC), rotary evoparatör, termohigrograflar, yaprak ıslaklığını ölçer aletler (leaf wetness recorder), bilgisayarlar, elektirikli hassas teraziler, ağırlık ölçerler ve değişik tip ve güçte derin dondurucu ve soğutucular gibi laboratuvar alet ve ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca tam teşekküllü Mikoloji, Bakteriyoloji, Viroloji ve Nematod laboratuarları mevcuttur.

Bina Varlığı:

Kuruluşumuz, ikişer katlı 40 odası ve 13 laboratuvarı bulunan, Müdüriyet ile Bitki Hastalıkları, Bitki Zararlıları, Biyolojik Mücadele, İlaç-Alet-Toksikoloji ve Yabancı Ot Bölümlerinin yer aldığı üç hizmet binası, büro ve muhasebe binası, toplantı salonu ve lokalin bulunduğu bina, 14 iklim odası, kütüphane, 2 adet plastik sera, karantina çalışmaları için 3 adet ve pestisit analizleri için 1 adet Konteynır, Fumigasyon laboratuvarı, yemekhane, 1 adet Soğuk hava deposu, ambar, işçi ve şoför odaları olarak toplam 3000 m2'lik bina varlığına sahiptir.

Personel Durumu:

Enstitümüzde 17'si Doktor, 26'sı Yüksek Mühendis ve 3'ü Lisans Mezunu olmak üzere 46 Ziraat Mühendisi, 1 Gıda Yüksek Mühendisi, 2 Biyolog ve 1 Kimyager'den oluşan 50 Teknik Eleman, 14 memur, 30 işçi olmak üzere toplam 94 personel görev yapmaktadır.

KURUMUN ÇALIŞMA KONULARI VE HEDEFLERİ

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün çalışma konularını aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür.

Araştırma Görevi:

Çalışma bölgesinde tarım ürünlerinde ürün kaybına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla, faydalı fauna ve floranın  belirlenmesi; özellikleri, dağılımları, biyolojileri ve zarar şekillerinin saptanması; elde edilen bulgular doğrultusunda en uygun ve ekonomik savaşım yöntemlerinin bulunması, geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasıdır.

Araştırma konuları, kuruma uygulama kuruluşları ve üreticiler tarafından aktarılan sorunlar ve araştırıcıların bölgelerinde yaptıkları çalışmalar ve incelemeler sonucunda belirlediği konular arasından seçilmektedir.

Kuruluşumuzda yürütülen projeler Bakanlığın yanı sıra ulusal ve uluslar arası resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve TUBİTAK tarafından desteklenmekte ve söz konusu kurumlarla işbirliği içinde yürütülmektedir.

Kurumumuzda, Bakanlığımızın desteklediği  20   projenin yanı sıra, Uludağ Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2, Devlet Planlama Teşkilatı'nın 6 ve  TÜBİTAK'ın 4 olmak üzere toplam 32 proje yürütülmektedir.

Bu projelerin yanı sıra 2008 yılında şu ana kadar 6 adet yeni proje teklifi ( 2 adet TÜBİTAK, 4  adet Bakanlık) yapılmıştır.

Eğitim Görevi:

Kurumumuzun ana görevlerinden birini de eğitim çalışmaları oluşturmaktadır. 2008 Yılında, Bakanlığımızın teknik elemanlarına farklı yerlerde ve konularda 29 eğitim düzenlenmiş; bu eğitimlerde toplam 870 Teknik Elemanı eğitilmiştir. Ayrıca, Entegre Mücadele projeleri kapsamında tarlada üretici eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Yayın Görevi:

Kurumumuzda sonuçlandırılan araştırmalar,  Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda sunulduğu gibi; bilimsel makale olarak değişik yayın organlarında yayınlamaktadır. Bunun yanı sıra teknik ve mesleki kitaplar, çiftçi broşürü ve mektupları, afiş, slayt, video filmi gibi yazılı ve görsel eğitim materyali hazırlamaktır. Bir diğer önemli konu da üreticilerimizin önemli bir ihtiyacı olan zararlı ve yararlı etmenlerin renkli olarak tanıtıldığı Üretici Broşürleri Pamuk, Tütün, Bağ, Kiraz ve Örtüaltı konularında hazırlanıp üreticilerimize sunulmuştur.

Kurumumuz ayrıca, araştırma sonucunda uygulamaya verilecek olan bilgilerden yararlanılarak, Bakanlığımız tarafından yayınlanan 'Zirai Mücadele Teknik Talimatları ile Standart İlaç Deneme Metotları ve Yan Etki Deneme Metotları'nın hazırlanmasında da görev almaktadır.

Analizler:

Ticari amaçla kurulan resmi ve özel fidanlıklarda, fidanlık toprağının ve fidanların karantinaya tabi nematodlar ve patojenler açısından testlenerek incelenmesi yasa ve yönetmelik gereğidir. Söz konusu kontroller enstitü tarafından yapılmakta ve rapora bağlanmaktadır.

Aynı şekilde, yurt dışından getirilen bitki, tohum,  fidan, fide gibi tüm bitki üretim materyalleri iç ve dış karantina açısından ilgili karantina kuruluşları ile işbirliği içerisinde testlenmekte ve test sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir.

2006 Yılında 445 Adet Dış Karantina; 1631 Adet İç Karantina, 109 adet Bitki kliniği örneği Analizi gerçekleştirilmiştir. Enstitümüzde 2007 yılında Temmuz ayına kadar 100 Adet Dış Karantina ve 523 Adet İç Karantina analizi yapılmıştır.

2007 Yılında 172 Adet Dış Karantina; 2112 Adet İç Karantina, 188 adet Bitki kliniği örneği analizi gerçekleştirilmiştir.

2008 Yılında 168 Adet Dış Karantina; 2105 Adet İç Karantina, 162 adet Bitki kliniği örneği analizi gerçekleştirilmiştir.

Danışmanlık Hizmetleri:

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü çalışma konularında tüm birimleriyle resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, üreticilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımız kuruluşlarından, özel işletme ve kooperatiflerden ve üreticilerden enstitüye ulaştırılan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılamaları yapılmakta ve savaşımlarına yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Ayrıca, tarımsal ihracat ve ithalatta özel kurum ve kuruluşlar ile karantina kuruluşlarının gereksinim duyduğu danışmanlık hizmetlerini karşılayarak, sorunların hızla çözümü sağlanmaktadır.

Diğer Hizmetler

Kurumumuz, tüm bu hizmetlerin yanısıra bölgede belirlenen fauna ve floraya ait örneklerin kolleksiyonunu yapmak ve korumak görevini de üstlenmiştir.

Ulusal ve uluslararası kongre, simpozyum, konferans ve çalışma grupları gibi bilimsel düzenlemelerde düzenleyici ve katılımcı olarak aktif görev almaktadır.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü yukarıda tanımlanan çalışma konularında görevlerini, Bakanlığımızın 'bitki koruma araştırma stratejisi ve hedefleri' doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bitkisel üretimin artırılması, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan ürün elde edilmesi ve agro-ekosistemde doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi esas alınarak entegre mücadele ilkeleri doğrultusunda çalışmalar planlanmaktadır. Kuruluşun çağdaş ve uluslararası bitki koruma çalışmalarında söz sahibi olması amaçlanmaktadır.

  • Bitki korumada gelişen yeni tekniklerin araştırılması ve uygulamaya aktarılması,
  • Turunçgil, zeytin, kiraz, elma, şeftali, bağ, buğday, mısır, örtüaltı sebze yetiştiriciliği, pamuk, nohut başta olmak üzere entegre mücadele uygulama programlarının oluşturulması,
  • Biyolojik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması,
  • Elma ve bağ konulu tahmin-uyarı sistemlerinin bilgisayar uygulamalı olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, diğer kültür bitkilerinde uygulamasının araştırılması,
  • Hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde biyoteknik yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Hastalıklardan temiz bitkisel üretim materyalinin elde edilmesi ve hastalık etmenlerinin tanılanmasında yeni yöntemlerin kullanılmasının araştırılması,
  • Türkiye'de pestisit kullanım stratejisinin değişen koşullarda belirlenmesi, pestisit kullanımının en aza indirilmesi ve farklı uygulama tekniklerinin araştırılması,
  • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile haberleşme ve bilgi akışının sağlanacağı ağın kurulmasıdır.
''