11.1.2018 / Gösterim Sayısı : 482

2018 Yılı Staj Başvuruları Başlamıştır.

Kurumumuzda Staj Yapmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Kurumumuzda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için staj başvuruları 01.01.2018  tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanmıştır. Bakanlığımızın 12 Kasım 2014 tarihli staj yönergesine göre göre kurumumuzda stajlarını yapmak isteyen öğrencilerimizin başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta vb. yollardan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda bulunmak isteyen stajyer adayları örnek başvuru dilekçesini kurumumuz web sitesinden indirilebilirler. Başvuru süresi 30.04.2018 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuruda bulunan öğrencilerden engelli kimlik kartı olanlara, 1. ve 2. derece şehit yakını olduklarını belgeleyenlere ve kurumumuzun birincil faaliyet alanında eğitim gören öğrencilere öncelik verilecektir. Değerlendirme sırasında aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birisi eksik veya usulüne uygun olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru sırasında evrakların eksiksiz olması önem arz etmektedir.

Staj başvurularının değerlendirilmesi 02.05.2018 ve 09.05.2018 tarihleri arasında yapılacak ve web sitemiz üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca değerlendirme sonuçları staj yapmak için müracaat eden stajyerin mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına da yazılı olarak bildirilecektir.

Staj başvuruları kabul edilen stajyerler kurumumuz ile staj sözleşmesi imzalamadan stajlarına başlayamazlar. Staj başvuruları kabul edilen stajyerlerin mesai saatleri içinde, tam gün olarak staja devam etmeleri zorunludur. Geçerli mazeret nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilir. Stajın telafisi gerektiği hallerde "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu stajyerden tekrar istenir.

Stajyerler staj yaptıkları birimin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak, kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Kurumumuz bünyesinde staj yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve sorumluluklara uymak zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin stajyerliğine son verilerek bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez ve "Staj Değerlendirme Formu" düzenlenmez.

 

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

  1. Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
  3. İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu
  4. Staj değerlendirme formu
  5. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. 2 adet vesikalık fotoğraf​

Ek Dosyalar

''