Laboratuvarlar

Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı


Eğirdir Tarımsal Analiz Laboratuvarı 2004 yılı Ekim ayında İstasyonumuz ve Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliği ile kurulmuştur.  Laboratuvarımızda Türkiye’nin her yerinden gönderilen toprak ve yaprak örneklerinin analizleri yapılmaktadır.

Müdürlüğümüze gelen toprak ve yaprak numunelerinin bilgisayar ortamına gerekli bilgileri kaydedildikten sonra her numuneye bir protokol numarası verilir. Numaralandırılan örnekler analize hazır hale getirildikten sonra istenilen analizler yapılmak üzere laboratuvara alınır.

Analizi tamamlanan toprak numunelerinin sonuçları Kurumumuz tarafından geliştirilen Gübre Öneri (Aklab 9.0)programına kaydedilir, sonuçlara ve numune bilgilerine göre gübre önerisi yapılarak analiz raporları ve gübremle programı meyve bahçeleri için 2 sayfa tek yıllıklar için 1 sayfa halinde kişilere istedikleri şekilde (posta, faks, e-posta ve internet sitemizden protokol numarasını girerek) ulaştırılır. Gübre öneri programımız tek yıllık ve çok yıllık tarla bitkileri, açıkta ve sera ortamında üretilen sebzeler ile meyve ağaçları için dönemler halinde gübreleme programı oluşturmaktadır.

Yaprak örneklerinin sonuçları ise tek sayfa halinde olmakla birlikte sonuçlar besin elementlerinin bulundukları miktarları elementlerin yapraklarda olması gereken sınır değerleri ile birlikte değerlendirmeli olarak verilir. Raporun en altında da sonuçlara göre toprak analiz raporlarında olduğu gibi tavsiyeler bölümü bulunmaktadır.

Laboratuvarımızda analizler iş yoğunluğuna da bağlı olmakla beraber 7 ila 10 gün içersinde tamamlanmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan toprak ve yaprak analizleri aşağıda belirtilmiştir.

Yapılan toprak analizleri: Saturasyon, Tuzluluk (EC), Reaksiyon (pH), Kireç, Organik Madde, Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Bor (B).

Yapılan yaprak analizleri: Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Bor (B).

Analiz grupları ve ücretleri Bakanlığımızın her yıl belirlemiş olduğu birim fiyatlarına göre oluşturulmaktadır.

Toprak Analizleri

Günümüzde toprak verimliliğinin belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Toprak analiz yönteminde amaç; toprağın fiziksel durumu ve bitkilerce alınabilir besin elementi miktarı hakkında fikir sahibi olabilmektir. Toprak analizi için öncelikle toprak örneklerinin alınması gerekir. Toprak örneği alımında ilk olarak arazinin farklılıkları belirlenmelidir. Eğim, toprak rengi ve taban suyunun durumu gibi arazideki farklılıklar dikkate alınarak, her farklı bölgeden ayrı örnek alınmalıdır. Arazi homojen ise 20 da’dan 1 örnek alınması yeterli olabilir. Eğer arazi boş veya tek yıllık bir ürün yetiştiriliyorsa, rastgele zig zaglar çizerek veya bir plan dahilinde 8-10 nokta işaretlenir (Şekil 2)  ve buralardan burgu veya bel yardımı ile 0-30 ve 30-60 cm derinliklerden toprak örnekleri alınır. Her bir derinlikten alınan örnekler kendi aralarında iyice karıştırılarak içinden 1-2 kg toprak laboratuvara gönderilir. Eğer bel yardımı ile toprak örneği alınacaksa işaretlenen noktalarda toprak V şeklinde açılır ve “V”nin yüzeyinden 2-3 cm kalınlığındaki bir tabaka alınır (Şekil 1). Meyve bahçelerinde ise bahçe yeni tesis ediliyorsa örnekleme 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden yapılmalıdır. Kurulu bahçelerde verilecek gübre miktarını belirlemeye yönelik her yıl yapılacak analizler için ise sadece      0-30 cm derinliğinden örnek almak yeterlidir. Toprak örnekleri ağaçların taç iz düşümünden alınmalıdır (Şekil 3). Eğer bahçe damla sulama sistemi ile sulanıyorsa, taç iz düşümünün iki hat arasında kalan kısmından (Şekil 3)  toprak örneklerinin alınması gerekir. Örnekleme, toprak analizinin en önemli kısmını oluşturur. Örnekleme hatalı ise ve alındığı bahçeyi temsil etmiyorsa gübre tavsiyeleri hatalı olacaktır. Şekil 1.Burgu veya bel yardımıyla toprak örneğinin alımı.

 


Şekil 2.Toprak örneği alınacak yerlerin belirlenmesi 


.

 

 
​Meyve bahçelerinde temel olarak N, P, K ve organik gübreler uygulandığından, her yıl genel toprak özellikleri ile P ve K analizlerinin yapılması yeterli olacaktır. Bununla birlikte minimum yasasına göre bitki gelişimini ortamda bulunan en düşük düzeydeki element belirlediğinden, toprakta bulunan diğer elementlerinin eksiklik ve fazlalık durumlarının bilinmesi de önem taşır. Bu yüzden her yıl olmasa da birkaç yılda bir özellikle mikro element düzeylerinin de belirlenmesi gerekir. 

  
 Şekil 3. Meyve bahçelerinde ve damla sulama sistemi olan bahçelerden toprak örneğinin alınması.


Yaprak Analizleri

Tüm dünyada, meyve ağaçlarının beslenme durumlarının değerlendirilmesinde, vejetasyon döneminin ortasında yapılan yaprak analizleri standart bir yöntem olarak kullanılır. Ancak yaprak analizleri tek başına gübre önerilerinde bulunmak için yeterli değildir ve mutlaka toprak analizleri ile birlikte değerlendirilmeleri gerekir.

Ilıman iklim meyvelerinde (kiraz, elma, ayva, armut vb. ) en uygun örnek alma zamanı; vejetasyon periyodu kısa olan yerlerde (Türkiye’nin iç ve geçit bölgeleri gibi) tam çiçeklenmeden 8-12 hafta, vejetasyon periyodu uzun olan yerlerde ise (Türkiye’nin sahil şeridi gibi) 14-18 hafta sonradır. Bu zaman aralığı yaklaşık haziran sonu ile temmuz ortasına denk gelir ve yaprakta bulunan bütün besin elementlerinin durağanlaştığı dönemdir.

Yaprak örnekleri, sağlıklı ağaçlardan alınmalı, gerekiyorsa sağlıksız ağaçlardan ayrıca örnekleme yapılmalıdır. Bahçedeki ağaçların en az % 20’sinden örnek alınmalı ve örnek alınacak ağaçlar bahçede zig zag çizerek belirlenmelidir. Bahçede farklı çeşitler bulunuyorsa ağırlıklı olan çeşit hangisi ise o çeşitten örnekleme yapılması tavsiye edilir. Meyve ağaçlarının omuz seviyesinde bulunan bir yıllık sürgünlerin orta yaprakları sapları ile birlikte alınmalı (Şekil 4) ve soğuk zincirle laboratuvara ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde sıcaklık etkisiyle yaprak bünyesinde bulunan besin elementlerinin yapısında ve miktarında değişiklikler olabilir. 20 dekar arazi büyüklüğüne kadar, bahçenin değişik yerlerinden alınmış yaklaşık 100 yapraktan oluşan bir örnek yeterli olur.

Yaprak analizleri, o yıl yapılan gübrelemenin amacına ulaşıp ulaşmadığını kontrol için yapılır. Herhangi bir eksiklik varsa, ancak bir sonraki yıl yapılacak gübreleme programında gerekli önlemler alınabilir. Oysa besin elementleri büyük oranda, ihtiyacın en fazla olduğu çiçeklenmeden sonraki dönemde alınırlar. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için erken dönemde ağaçların beslenme durumlarının bilinmesi yararlı olacaktır. Fakat vejetasyonun erken dönemlerinde yapılan analizleri değerlendirebilmek için standart değerler henüz belirlenmemiştir.


 
 

Şekil 4. Yaprak örneği alımı

Bitki Sağlığı Laboratuvarı

Müdürlüğümüz Viroloji Laboratuvarında; ülke ekonomisi açısından önem taşıyan meyve, bağ ve süs bitkilerinde görülen virüs hastalıklarının  serolojik (ELISA), moleküler ve biyolojik  yöntemlerle tespiti yapılmaktadır. 
Mikoloji laboratuarında; meyvelerde görülen bitki fungal hastalıklarının teşhisi ve kültür ortamlarındamuhafazası yapılmaktadır.  Bunun yanında fungal hastalık etmenleri ile ilgili çeşit dayanıklılık/hassasiyet çalışmaları yürütülmektedir.

Moleküler Biyoloji labaratuarında; mevcut gen kaynaklarındaki populasyonların tanımlanması, genotipler arasındaki genetik ilişkilerin ortaya konulması, DNA parmak izlerinin çıkarılması, çeşit tanımlama, genetik haritalama, moleküler işaretleyici yardımıyla seleksiyon, bazı biyotik ve abiyotik koşullara dayanım mekanizmasını tespit etme çalışmaları yapılmaktadır.
Entomo​​​​loji laboratuarında; klimatize edilmiş böcek yetiştirme odalarında Elma içkurdu (Cydia pomonella) suni besin ortamında çoğaltılmaktadır. Yürütülen Tübitak projesi çerçevesinde Isparta ili ve ilçelerinden toplanan populasyonlarda; bölgede yoğun olarak kullanılan farklı insektisitlerin elma içkurdunda dayanıklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla bioassay ve biokimyasal çalışmalar yapılmaktadır. Buna ek olarak farklı insektisitlerin etkinlik denemeleri, zararlıların mücadelesinde kullanılan biyoteknik yöntemlerle ilgili çalışmalar, ile biyoteknik yöntemlerle insektisitlerin kombine uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı depo ve laboratuvar alt yapısından oluşmaktadır. Hasat sonrası Fizyolojisi depo ve laboratuvar alt yapısı 2010 yılında DPT ve 2011 yılında Kalkınma Ajansı projesiyle güçlendirilmiştir.

Soğuk hava depo alt yapısında;

  1. 8 adet kontrollü atmosfer depo ve sistemleri,
  2. 8 adet dinamik kontrollü atmosfer depo ve sistemleri
  3. 7 adet normal atmosfer depo (-5  _  +20OC),
  4. 7 adet Janny MT Box Modülü,
  5. 1 adet hasat sonrası kimyasal (Etilen, 1-MCP) uygulama odası
  6. 1 adet duşlama ünitesi 

Kurulan bütün depoların sıcaklık ve nem gibi ortam faktörleri uzaktan izleme programı ile kontrol edilebilmektedir.

Laboratuvar alt yapısın, pomoloji laboratuvarı ve fizyoloji laboratuvarı olmak üzere 2 adet laboratuvardan oluşmaktadır.

Pomoloji laboratuvarında; Digital Terazi, CR400 renk ölçer, GÜSS FTA tekstür analiz cihazı, 2 adet gaz ölçer (O2 ve CO2), 2 adet ICA56 etilen ölçer, Mettler Toledo T50 otomatik titrasyon cihazı, 2 adet masa tipi digital refraktamotre ve Digital Kumpas bulunmaktadır.

Fizyoloji laboratuvarı ekstraksiyon ve cihaz olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Ekstraksiyon kısmında; digital hassas terazi, saf su cihazı, parçalayıcı, karıştırıcı, çalkalayıcı, santrifüj, rotary evaporatör, su banyosu, kurutma fırını bulunmaktadır. Cihaz kısmında, spektrofotometre, gaz kromotografisi, head space ve sıvı kromotografi cihazları bulunmaktadır.


IMG_3151.JPG
IMG_8405.JPG
IMG_0146.JPG
IMG_8406.JPG
IMG_8403.JPG
IMG_8397.JPG

Doku Kültürü Laboratuvarı

Bitkilerde uygulanan biyoteknolojik metodlar içerisinde doku kültürü çalışmaları büyük bir yer tutmaktadır. Labotratuvarımız, Müdürlüğümüzün sahip olduğu Meyve çeşit ve anaçlarına ait damızlık materyalin üretim ve koruma ünitelerinin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Doku kültürü laboratuvarımızda 0900 Ziraat kiraz çeşidi için in vitro rejenerasyon protokolü geliştirilmesi ve yabani vişne anacı seleksiyonu ile elde edilmiş klonların in vitro çoğaltılması konularında projeler yürütülmektedir. Bunun dışında elma, armut, erik ve şeftali anaçlarının üretim çalışmalarına da devam edilmektedir

Histoloji Laboratuvarı

Histoloji laboratuvarı, Müdürlüğümüz bünyesinde aşı uyuşmazlığı, çiçek tomurcuğu gelişimi, kök oluşumu, çiçek tozu çim borusu gelişimi, embriyo kesesi gelişimi vb. çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Laboratuvarda, rotary mikrotom, etüv, mikrodalga fırın, ışık, mikroskobu, floresan mikroskop, su banyosu ve çeşitli sarf malzemeleri bulunmaktadır. 

​ ​

Tıbbi ve Aromatik Bitkil​er Laboratuvarı

Laboratuarımız 2009 yılında kurulmuş olup esansiyel yağların analizinde kullanılmak üzere, sıvı esansiyel yağ elde etmek amacıyla 6 adet Clevenger Apareyi, Katı Esansiyel yağ (Konkret) elde etmek amacıyla 1 adet Dörtlü soxhlet cihazı bulunmaktadır. Materyallerin nem tayinlerinin yapılabilmesi amacıyla 1 adet nem tayin cihazı bulunmaktadır.

''