Yetiştirme Tekniği Bölümü

​Görevleri:

Yetiştirme Tekniği

Ana ve oğul arı üretim çalışmaları, arı ürünleri (bal,polen, arı sütü, propolis ve arı zehri) üretim teknolojisi ve hasadı, arı ürünlerini değerlendirme çalışmaları, yöresel özel arı ve arı ürünleri üretimlerin özellikleri ve verimliliği, çam koşnili, paket arıcılık, entansif arıcılık, mobil arıcılık, gezgin arıcılık, arı merası, nektarlı bitkiler, bal ormanı, polinasyon, organik üretim, ürün işleme, mekanizasyon, arı beslemesi, kışlatma, koloni yönetimi,koloni geliştirme, pazarlama, hizmet ve danışmanlık hizmetleri, apiterapi, kaynağına ve yöreye uygun  bal ve polen haritası oluşturulması konularında araştırma projeleri planlamak ve yürütmek.

 Teknoloji kullanımında yeni modellerin ve teknolojilerin geliştirilmesini ve adaptasyonunu sağlamak. sektör toplantıları yapmak.

Proje ve İstatistik

Veri tabanı oluşturma çalışmaları, arıcılık faaliyetlerinin istatistik çalışmaları, arıcılık faaliyetlerinde masraf/fayda analizleri, proje hedeflerinin takibi çalışmaları, arıcılıkta kayıt tutma sistemleri ile ilgili istatistik-form dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli işbirliğini sağlar, kurumda yapılması mümkün olan istatistiki değerlendirmeler için gerekli tablo ve grafikleri hazırlamakla ve arıcılık konusunda anket çalışmaları ile ilgili sorun ve öneriler ile arıcılık konularında araştırma projeleri planlamak, hazırlamak / hazırlatmak ve takip etmek, projelerin dosyalanması ve muhafazası.

Araştırma Komitesi Toplantılarını yıllık planlamak düzenlemek ve sekretaryasını yürütmek.

Arıcılıkta besleme ve yetiştiricilik vb. konularda araştırma projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,

Araştırmalardan elde edilen sonuçların tescilini ile elde edilen bulguların-sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği yapmak,

Arıcılık sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projeleri hazırlamak/hazırlatmak, uygulamak/ uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,

Arıcılık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetleri ile ulusal/uluslararası tarımsal piyasaları izlemek, araştırmalar yapmak, değerlendirmek, analiz etmek ve karar vericilere dönemsel raporlar sunmak.

Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak,

Arıcılık sektörüne yönelik sosyo-ekonomik araştırma projeleri hazırlamak/ hazırlatmak, uygulamak,/uygulatmak ve değerlendirmek. sektör toplantıları yapmak.

Müdürlüğümüzün araştırma ve geliştirme kapasitesini geliştirmek, araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek, Bakanlık araştırma organizasyonu için gerekli veri tabanını oluşturmak ve mevcut imkânları geliştirerek kullanıma sunmak. 

Bakanlığımız / Genel Müdürlüğümüz / Kurumumuz ile ilgili hazırlanan kanun, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik/arıcılık yönetmelikleri ve tebliğ vb. takip etmek.

Araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması konularında çalışmalar yapmak, aylık faaliyet raporlarını tanzim etmek,


''