"Doğayı Tüketmemek İçin Akıllı Fikirler: Organik Hayvan Yetiştiriciliği"

​HİBE EDEN KURUM


 KOORDİNATÖR KURUM


 EV SAHİBİ KURUM


KONSORSİYUM ORTAĞI KURUMLAR
DOĞAYI TÜKETMEMEK İÇİN AKILLI FİKİRLER : ORGANİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ"

​​K​​irlenen dünyamızda, organik tarım ilerleyen yıllarda bütün unsurları ile birlikte daha önemli bir konuma gelecektir. Genetik kaynaklar her yıl bir bir kaybolmaktadır. Durumun bu ivmeyle devam etmesi durumunda ekilecek arazi ve besleyecek hayvan bulunamayacaktır. Tarım ve hayvancılık konusu AB'nin en önemli faaliyet alanı olup, tüm tarımsal faaliyetler Ortak Tarım Politikası (OTP) ile yürütülmektedir. Yapılan reformlarda ana hedef; tarımsal üretimde kendine yeterli olmayı yakalamak ve aynı zamanda, kaliteli ve sağlıklı ürün elde etmek olarak belirlenmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızda bu noktada "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete; Tarih:18.08.2010, Sayı: 27676) ve "İyi Tarım Uygulamaları" ile hedef belirlemiştir. İnsanların gıda gereksinimleri artan nüfusa paralel olarak artmaktadır. Artan talebi karşılamak amacıyla gıda kalitesinin düşmesi de kaçınılmaz olacaktır. Organik tarım ile yönetilen araziler ve hayvan sayıları artırılmadığı sürece; iklimsel değişiklikler, kuraklık, bitkisel ve hayvansal genetik kaynakların yok olması ve paralelinde gıda tüketen tüm canlıların hastalanması, sağlıklarının bozulması kaçınılmazdır. Birim alandan ve hayvandan daha fazla ürün elde etmek için kullanılan acımasız yöntemlerden vazgeçilerek, olayların normal fizyolojik seyrine bırakılması gerekmektedir. Gelişen, değişen ve genişleyen tarım ve hayvancılık sektörü, ülkemiz için çok büyük fırsatları barındırmaktadır. Ülkemiz, küçükbaş (42 milyon), büyükbaş (14 milyon) ve kanatlı (316 milyon) hayvanlar bakımından oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Organik tarım ve hayvancılık, kırsal kalkınmanın önemli anahtarlarından biridir. Bu noktada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca AB uyum sürecinde gerekli kırsal kalkınma çalışmaları yapılmakta, uyarı alınan konular üzerinde önemle durulmaktadır.

 

2015 yılı Türk Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projeleri kapsamında Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan 2015-1-TR01-KA104-017669 numaralı ve "Doğayı Tüketmemek İçin Akıllı Fikirler : Organik Hayvan Yetiştiriciliği" isimli projemiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında kabul edilmiş ve hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Projemiz; Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İngiltere Newcastle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Konya Veteriner Hekimler Odası, Mersin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Konya Önder Çiftçi Derneği'nin ortaklığında yürütülecektir. Koordinatör kurumdan 8 (sekiz), Konya Veteriner Hekimler Odası'ndan 7 (yedi), Mersin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden 5 (beş) ve Konya Önder Çiftçi Derneği'nden 4 (dört) olmak üzere toplam 24 teknik personelin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Projemiz 01.01.2016 tarihinde başlamış olup, 31.12.2016 tarihinde son bulacaktır. Proje hareketliliği ise 11-24 Eylül 2016 tarihleri arasında İngiltere Newcastle Üniversitesi'nde yapılacaktır.

 ALINACAK DERSLER

-Organik Hayvancılığın Tarihçesi,

-Organik Hayvancılığa Giriş

-Organik Hayvancılıkta Hayvan Sağlığı,

-Organik Hayvancılıkta Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri,

-Organik Hayvancılıkta Hayvan Besleme ve Yem Bitkileri,

-Organik Hayvancılıkta Bireylerin Eğitim Metotları,

-Organik Hayvansal Ürünlerin; İşlenmesi, Depolanması ve Pazarlanması,

-Organik Hayvancılık ve Çevre İlişkisi,

-Organik Hayvancılıkta; Üreme ve Suni Tohumlama,

-Organik Hayvancılıkta; Barındırma ve Mekanizasyon

-Organik Hayvancılıkta; Hayvan Davranışları ve Refahı

 TEKNİK TURLAR ve ÇİFTLİK ZİYARETLERİ

-Nafferton (Organik/Konvansiyonel) Çiftliği

-Cockle Park (Konvansiyonel) Çiftliği

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Carlo LEIFERT

Prof. Dr. Gillian BUTLER

Prof. Dr. Sandra EDWARDS

Prof. Dr. Ilias KYRIAZAKIS

Dr. Jonathan GUY​​


Koordinatör kurum olarak bu proje ile kurumsal kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Kurumsal kimliğimize yeni bir anlam katmayı ve uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Enstitü olarak benzeri ve diğer işbirliklerinde de kurumsal kolaylık elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Kurumsal vizyonun genişlemesi ile daha fazla kitlelere ulaşabilme, anlatabilme, uygulatabilme ve yaygınlaştırma yetilerini kazanmış olacağız. Ayrıca, uluslararası düzeyde ülke tanıtımına fayda sağlamayı hedefliyoruz. Tarım ve hayvancılık ile kırsal kalkınma politikalarının uygulanması konusunda çiftçilerimizin danışmanı, rehberi ve ilk bilgi kaynağı olan Veteriner Hekimlerimize ve Ziraat Mühendislerimize bu yolda büyük sorumluluk düşmektedir. Teknik personellerimiz alacakları bu eğitimle organik hayvancılığın bölgesel ve ülkesel gelişimine katkı sağlayacaklardır. Hayvan refahı ve sağlığının da ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayacaklardır. Ayrıca, mesleki yeterliliklerini artıracaklar, oradaki meslektaşları ile tanışıp bilgi alış verişinde bulunabileceklerdir. Edinilecek bu deneyimlerle, ülkemizdeki uygulamaları karşılaştırma imkânı bulacaklar ve eğitim metotları ile bu alandaki yenilikleri ülkemize transfer edeceklerdir. Teknik personellerimizin organik hayvancılık üzerine donanımlarının artması, ülke hayvancılığına verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltecek ve bakış açımıza yeni bir vizyon katacaktır. Personellerimiz aracılığıyla sektördeki diğer teknik personellere, çiftçilerimize, STK'lara, özel sektöre ve topluma aktarılacak bilgilerle katma değer oluşturulacak, AR-GE'ler üretilecektir. Bu proje, teknik personele mesleki yeterliliklerini artırma yanında; vizyonlarını genişletebilme, yabancı dil bilgilerini artırabilme, sosyalleşme, Avrupalılaşma gibi imkanları da beraberinde kazandıracaktır.
''