T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yayın Tarihi : 21.03.2023


Ülkemizin diğer ülkeler ile rekabet edebilmesi, yerli ve milli teknolojisini geliştirmesi, sınırlı tarımsal kaynaklar ile hızla artan nüfusun yeterli ve güvenli bir şekilde gıdaya erişimini sağlayabilmesi; Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) ve inovasyon çalışmaları yapması ile mümkündür. Bakanlığımız tarımsal AR-GE alanında özel sektörün AR-GE altyapısını geliştirmek, kamu-özel sektör iş birliğini artırmak, var olan altyapıyı daha etkin kullanmak, AR-GE sonucu elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin/sonuçların ticarete ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla 2007 yılında AR-GE Destek Programını yürürlüğe konulmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan AR-GE Destek Programında başvuru alınması, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili sekretarya görevi TAGEM tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. AR-GE Destek Programı ile Bakanlığımızın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda üniversiteler, sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları, TÜBİTAK AR-GE birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan AR-GE projeleri desteklenmektedir.

2007-2023 yılları arasında 477 proje destekleme kapsamına alınmış, bunlardan 415'i sonuçlanmış, 62'si ise devam etmektedir. Destek programı kapsamında bugüne kadar toplam 122 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı proje çağrısına çıkılabilmesi için hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ 19/3/2023 tarihli ve 32137 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AR-GE Destek Programı kapsamında projelerin yürütülmesinde gerekli olan makine teçhizat, sarf ve hizmet alımı kalemlerine destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Tebliğ'e istinaden çıkarılacak olan Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Uygulama Yönergesi sonrasında uygun bulunan en yakın tarihte TAGEM web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM) proje başvurularının kabulüyle ilgili olarak çağrıya çıkılacak ve proje kabulü yapılacaktır.