T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PROJELERİMİZ- KONYA ŞARTLARINDA ORGANİK GÜBRE KAYNAĞI OLARAK VERMİKOMPOSTUN (SOLUCAN GÜBRESİ) FARKLI FORM VE DOZLARININ DOMATES BİTKİSİNİN GELİŞİMİ VE TOPRAĞIN MİKROBİYAL AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Yayın Tarihi : 12.8.2020

TAGEM' in Akademik Kariyer Projesi (Doktora) kapsamında Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü merkez arazisinde yürütülen "Katı ve Sıvı Vermikompostun Domates Bitkisinin Gelişimi ve Toprağın Mikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkisi" isimli projenin ikinci yılıdır.

Bu çalışmayla kimyasal gübreye ilaveten uygulanan katı ve sıvı vermikompostun domates (Lycopersicon esculentum L.) bitkisinde; verim ve kalite unsurlarıyla, toprağın kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Deneme iki adet katı ve iki adet sıvı vermikompost denemeleri olmak üzere dört ayrı deneme şeklinde "Tesadüf Blokları Deneme Deseni" ne göre 3 tekerrürlü ve 2 yıl sürelidir. Katı vermikompost denemelerinin birinde kontrol (optimum N+P), 125, 250, 375 ve 500 kg/da dozları; diğer katı vermikompost denemesinde fideler sıvı vermikompost ile hazırlanan çözeltiye bandırıldıktan sonra; kontrol, bandırma, 125, 250, 375, 500 kg/da vermikompost dozları uygulanmıştır. Sıvı vermikompost denemelerinde, kontrol, 1, 2, 3 ve 4 l/da dozları; diğer sıvı vermikompost denemesinde fideler sıvı vermikompost ile hazırlanan çözeltiye bandırıldıktan sonra; kontrol, bandırma, 1, 2, 3, 4 l/da dozları uygulanmıştır.

Yapılacak analiz ve ölçümlerle; uygulamaların verime ve toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkisiyle bitki beslenme durumu ortaya konulacaktır. Ayrıca meyvedeki kalite parametre ölçümleri ve yapılacak mikrobiyal analizlerle toprağın mikrobiyal aktivitesi üzerine etkisi belirlenecektir.