Etik Beyannamesi

ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ETİK BEYANNAMESİ

 

1. Ülke çıkarları, toplum refahı ve Uluslararası Tarımsal Araştırmalar ve Eğitim Müdürlüğünün hizmet idealleri doğrultusunda hareket edilerek hizmet üretilir.

2. Hizmet standartları ve süreçlerine uyulur, gerektiğinde hizmet alanlara bilgi verilir.

3. Halka hizmet bilinci içinde halkın memnuniyetini artırmaya, hizmetten yararlananların ihtiyacına  ve hizmetlerin sonucuna odaklanan hizmet üretilir.

4. Hak ve hukuka uyum esastır.

5. Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep, vb.) yapılmaz.

6. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.

7. Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.

8. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.

9. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

10. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.

11. Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.

12. Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.

13. Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

14. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.

15. Her çalışan gerektiğinde yönetime ulaşabilir.

16. Çalışanlara kurum için önemli olduğu hissettirilir.

17. Kurum imkanları çalışanlara adil bir şekilde kullandırılır.

18. Kamu görevine güven sağlayacak şekilde ve görevin gerektirdiği itibar ve saygınlığa layık davranılır.

19. Kurumsal aidiyet benimsenir ve kurum iyi bir şekilde  temsil edilir.

20. Çalışanlar çalışma anlayışı ile örnek olunur.

21. Çalışanlar tarafından sorumlulukları bilinir ve gereği zamanında hakkıyla yerine getirilir.

22. Çalışanların kurumdaki imkanları görev amacına uygun yerlerde, israf edilmeden ve tarafsızca kullanılır.

23. Çalışanlar işlerini sahiplenir ve işlerinde yaratıcı olurlar.

24. Dedikoduya fırsat verilmez ve dedikodu yapılmaz.

25. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.

26. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.

27. Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.

28. Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.

29. Kişisel menfaatler ön plana alınmaz.

30. Çalışan sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

31. Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulur.

32. Çalışanlar arasında yakınlaşmayı sağlayacak sosyal etkinliklere önem verilir.

 

                                                                               Dilek KAHRAMAN

                                                                                        Müdür​

''