Yaprak ve Toprak Örnek Alımı

TOPRAK ve YAPRAK ÖRNEĞİ ALIMI

 

Toprak ve yaprak analizlerinin amacı topraklarda bulunan bitki besin maddesi miktarlarının ve yıl içerisinde bitki ile topraktan alınan besin elementi miktarlarının belirlenmesidir. Bu yolla yetiştiriciliği yapılacak bitkilerin çeşidine göre ve bitkinin gereksinim duyduğu bitki besin elementlerine göre uygun gübre çeşit ve miktarlarının belirlenmesi bu gübrelerin en uygun zamanda ve şekilde toprağa uygulanması mümkün olmaktadır

Fındık bitkisinin normal gelişimini sürdürebilmesi bol ve kaliteli ürün verebilmesi bilinçli ve dengeli bir gübreleme ile mümkün olmaktadır. Doğru ve yeteri kadar bir gübrelemenin ilk adımı ise bahçeye ait toprak ve yaprak örneklerinin doğru olarak alınıp ilgili laboratuarda analizinin yaptırılmasıdır.

 

TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

               

Toprak numunelerinin alınmasında hiçbir zorluk bulunmamaktadır. Hatırlanması gereken en önemli husus alınacak toprak numunesinin alındığı bahçeyi en doğru şekilde temsil edebilmesidir.

Toprak örneği bahçeye gübre verilmeden birkaç ay önce Sonbaharda alınmalıdır. Hasada başlanılmadan 10 – 15 gün öncesinde Temmuz ayında yaprak örnekleri alınırken bir bütünlük sağlanması gübrelerin zamanında önerilebilmesi için yaprak örnekleri ile birlikte toprak örnekleri de aynı zamanda alınabilir. Ancak bu dönem geçirildiğinde veya sadece toprak analizinin yaptırılması düşünüldüğünde de hasat sonrası dönemi olan Sonbaharda yalnızca toprak örneklerinin alınarak analiz yaptırılması mümkün olmaktadır.

 

TOPRAK ÖRNEKLERİN ALINMASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

·         Örnek almadan önce bahçenin genel görünümüne bakılıp eğim, yükseklik, drenaj, renk, toprak derinliği ve toprak yapısı yönünden çok farklı ise her farklı yer için ayrı örnek alınmalıdır. Bir farklılık yok ise en fazla 20 dekar için bir örnek yeterlidir.

·         Toprak örnekleri çit, yol kenarı, harman yerlerinden, gübre yığını, su birikintisi olan yerlerden alınmamalıdır.

·         Toprağın fazla çamurlu olduğu zamanlarda örnek alınmamalıdır.

·         Örnekler köklerin yayıldığı bölgeden yani ocağın dal izdüşümünden alınmalıdır.

 

TOPRAK ÖRNEĞİ NASIL ALINMALIDIR

 

Toprak örnekleri bahçenin genel görünüşüne göre S. U. Z şeklinde Şekil-1 de görüldüğü gibi dolaşılarak en az 6 – 7 yerden 0 – 20 cm ve 20 – 40 cm derinliğinde olmak üzere iki derinlikten alınmalıdır.

 

 

 

 

Şekil - 1

Örnek alınacak noktalarda otlar çapa veya kazma ile temizlenip V şeklinde 50 cm derinliğinde Şekil – 2' de görüldüğü gibi çukur açılır. 

 

 

Şekil - 2

 

Çukurun kenarında bel küreği ile önce 0 – 20 cm derinlikten 2 – 3 parmak kalınlığında toprak dilimi alınır. Kova veya çuval parçasının üzerine konur. Sonra 20 – 40 cm derinlikten aynı şekilde toprak dilimi alınır, başka bir kova veya çuval parçası üzerine konulur. Bu şekilde, belirlenen diğer noktalardan da örnek alınır aynı derinlikten alınan topraklar bir araya toplanır.          Bahçenin büyüklüğüne göre 6 – 8 noktadan alınan toprakların 0 – 20 cm olanı kendi içerisinde ve 20 – 40 cm olanı kendi içerisinde harmanlanmasıyla bir bahçeye ait iki ayrı toprak numunesi oluşturulur. Örnek alma işi bittikten sonra bezin üzerinde veya kovanın içinde birikmiş olan toprakların içindeki taş, bitki artıkları varsa temizlenir, toprak iyice karıştırılır ve 2,5 kg kadarı naylon veya bez torbaya konur. İki adet etiket doldurularak biri torbanın içersine atılır. Diğeri ağzına bağlanır. Bilgi kâğıdı mutlaka kurşun kalemle yazılmış olmalıdır. Etiketlere toprak derinliği, ad – soyad, mevkii, örnekleme tarihi yazılmalı, bahçeye ait bilgi formu ile birlikte analiz için laboratuara getirilmelidir. 

 

ETİKET ÖRNEĞİ

 

İli

:

İlçesi

:

Köyü

:

Mevkii

:

Alanı

:

Üreticinin Adı ve Soyadı

:

Derinlik

:

 

BİLGİ FORMU

 

Bahçe Sahibinin Adı, Soyadı

T.C Kimlik No'su 

:

:

Adresi

Telefonu

 

 

:

:

Bahçenin Bulunduğu Yerin

:

İli

:

İlçesi

:

Köyü

:

Mevkii

Tapu/Ada-Parsel No

:

:

Alanı

:

Ocak Sayısı ( Dönüme)

:

Ocaktaki Dal Sayısı

:

Ocağın Yaşı (Dal Yaşı)

:

Fındık Çeşitleri

:

Fizyolojik Hastalık Belirtileri

 

Kullanılan Gübreler

:

A) Çeşit

:

B) Yöntem

:

Verimlilik (Kg/da)

:

Taban Suyu Durumu

:

Toprak Örneğinin Alındığı Tarih

:

Yaprak Örneğinin Alındığı Tarih

:

Diğer Bilgiler

:

 

 

YAPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

 

Yaprak örnekleri fındık hasatından 10 – 15 gün önceki dönemde genellikle Temmuz ayının ikinci yarısında alınmalıdır.

 

Yaprak Örneği Alımında Uyulması Gereken Kurallar:

 

·         Bahçede farklı fındık çeşitleri varsa her çeşit için ayrı örnek alınmalı ve birbiriyle karıştırılmamalıdır.

·         Bahçe toprak özellikleri yönünden farklılık gösteriyorsa her farklı yerden ayrı örnek alınmalıdır.

·         Yapraklarda sarılık, kuruma, kıvrılma, hastalık gibi belirtiler varsa bu ocaklardan ayrı örnek alınmalıdır.

·         Her hangibir böcek tarafından yenmiş, yırtılmış, zarar görmüş yapraklar alınmamalıdır.

  

Yaprak Örneği Nasıl Alınır:

 

20 dekara kadar büyüklüğündeki bahçelerden bir, bundan büyük bahçelerden ise bahçe ikiye bölünerek örnekleme yapılmalıdır. Örneklemede bahçenin genel durumuna göre U, S, veya Z şeklinde yürünerek bahçeyi temsil eden 25 ocağın dört ayrı yönünden 80 – 120 adet yaprak örneği alınmalıdır. Yaprak örnekleri belirlenen ocaklardan bir insan boyu yüksekliğindeki meyveli dalların o yılki orta kuvvetteki sürgünlerden güneş gören hastalıksız sürgün uçlarından saplarıyla beraber 3 ncü ve 4 ncü yapraklardan alınmalıdır (Şekil – 3).

 

 

 

 

Şekil – 3

 

 

Alınan örnekler delikli naylon torbalara konulup hazırlanan iki etikete isim, adres, tarih, mevkii, çeşit gibi bilgiler yazılarak biri torbanın içine diğeri ağzına bağlanarak en kısa sürede bilgi formu ile birlikte ilgili laboratuvara getirilmelidir. Örnekler aynı gün getirilmezse buzdolabında kısa süre ( 1 – 2 gün ) için saklanabilir.

 

 

“FINDIK ÜRETİCİLERİNE BOL VE KALİTELİ ÜRÜNLER DİLERİZ.”

 

FINDIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TOPRAK VE YAPRAK ANALİZİ LABORATUVARI – GİRESUN

Tel : (0 454) 2151551 – 2151565/ 154

''