Yemler ve Hayvan Besleme

YEMLER VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ ​​​

BÖLÜMÜN AMACI 

Yem teknolojileri, alternatif yem kaynakları, kaba ve kesif yem analizleri, çayır-mera otlatma yöntemleri, silaj üretim teknikleri, yem değerlendirme, hayvan besleme fizyolojisi, hayvan besleme üzerine etkili faktörler gibi hayvan besleme konularında araştırma faaliyetlerini yürütmek.​

BÖLÜMÜN GÖREVLERİ 

 1. (Bölümümüze ait, saatte 5 ton konsantre yem üretim kapasitesine sahip bir yem ünitemiz mevcuttur. Kaba yemler enstitü bünyesinden temin edilmektedir(Yonca-fiğ ve diğerleri). Yıllık yaklaşık 1000 ton mısır silajı üretimi yapılmaktadır.
 2. Bakanlık tarafından belirlenen müdürlük amaç ve ilkelerine uygun olarak; hayvan besleme ve yemler ile ilgili araştırma faaliyetlerini yürütmek ve sorumluluğu altındaki personelin tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
 3. -Bölüm Başkanları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
 4. Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler önerilmesini sağlamak.
 5. Müdürlük tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. çalışma gruplarında yer almak.
 6. -Sorumluluğu altındaki personel tarafından yürütülen faaliyetleri yönlendirmek, kendi aralarında koordine ve entegre olmalarını sağlamak, bu amaçla, iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek.
 7. -Bölümü ile ilgili uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programların hazırlanmasını, bölümün amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlamak.
 8. -Bölümdeki fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.
 9. Faaliyetlerin verimliliğini artıracak yöntemlerin uygulanmasını sağlamak, bu amaçla personel ve yöneticiler tarafından önerilen yöntem değişikliklerini değerlendirmek ve müdürlükçe uygun görülenleri uygulamak.
 10. -Bölümün faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterleri ve standartları oluşturmak ve belirli zaman aralıklarında değerlendirmek, faaliyetlerdeki değişmelerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak.
 11. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 12. -Diğer bölümlerle ortak projeler yürütmek.
 13. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak araştırma projeleri yürütmek.
 14. Yurtdışı araştırma kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.
 15. Yemler ve hayvan besleme laboratuarını ve bu laboratuarda yapılacak çalışmaları kontrol etmek ve yürütmek.
 16. Yemler ve hayvan besleme laboratuarının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 17. Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ve kurum dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yemler ve hayvan besleme bilimlerinde aşağıdaki konular esas olmak üzere benzer araştırma projeleri yürütmek;
   1. Yem değerlendirme
   2. Yem teknolojisi
   3. Alternatif yemler
   4. Hayvan besleme yöntemleri
   5. Hayvan besleme hastalıkları ve beslenme bozuklukları
   6. Otlatma yöntemleri
   7. Hayvan besleme fizyolojisi
   8. İklim değişikliklerinin hayvan beslenmesi üzerindeki etkileri''